Rozbudowa budynku na Centrum Edukacji Ekologicznej w Nadleśnictwie Warcino

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dokończenie robót budowlanych polegających na rozbudowie budynku na Centrum Edukacji Ekologicznej w Nadleśnictwie Warcino wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 315, obręb ewidencyjny Biesowice, gmina Kępice. Zakres zadania obejmuje w szczególności roboty budowlane polegające m.in na: wykonaniu prac murowych, prac GK, konstrukcji budynku (stropów, konstrukcji dachu, konstrukcji drewnianej łącznika, schodów międzykondygnacyjnych), wykończenie ścian, wyposażenie łazienek, wykonanie posadzek wraz z ich wykończeniem, wykonanie sufitów, wykonanie kominów, wykonanie pokrycia dachu, orynnowania, dostawa i montaż stolarki oraz ślusarki, wykonanie elewacji w systemie ściany warstwowej z cegły klinkierowej, wykonanie tarasu, dokonanie renowacji ganku starego budynku Leśnego Pensjonatu Kawka poprzez oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych cegieł, czyszczenie strumieniowo - ścierne cegieł, impregnacja cegieł preparatem odgrzybiającym, neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne dwukrotne malowanie podłoża, naprawa uszkodzonych cegieł, spoinowanie murów, sklejenie rys żywicą za pomocą iniekcji ciśnieniowej (powierzchniowe uszczelnienie rys), wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych oraz instalacji elektrycznych zewnętrznych, w tym demontaż starej tablicy rozdzielczej znajdującej się na elewacji starego budynku, demontaż złączy kablowych oraz tablicy licznikowej, montaż złącza kablowego oraz montaż nowej tablicy licznikowej i rozdzielczej wraz z dokonaniem wszelkich uzgodnień z zakładem energetycznym w celu przeniesienia przyłącza energetycznego, wykonanie badań pomontażowych, wykonanie instalacji odgromowej i połączeń wyrównawczych oraz badań pomontażowych, wykonanie instalacji teletechnicznych (instalacja telefoniczna, komputerowa, RTV oraz instalacja oddymiająca), instalacji sanitarnej wewnętrznej (wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z osprzętem, w tym biały montaż i armatura czerpalna, instalacji grzewczej wraz z osprzętem tj. kocioł c.o., grzejniki. zawory i głowice termostatyczne oraz przebudowa kotłowni znajdującej się z starym budynku, instalacji wentylacji mechanicznej wraz z osprzętem, instalacji chłodniczej wraz z osprzętem oraz instalacji skroplin wraz z osprzętem, instalacji sanitarnej zewnętrznej. W ramach zadania wykonać należy również zagospodarowanie terenu: budowę dróg wewnętrznych, parkingu, w tym wykonanie prac przygotowawczych pod budowę dróg i parkingu, podbudowę, nawierzchnię właściwą, ukształtowaniem terenu, w tym skarp zgodnie z PZT, wykonanie terenu zieleni wraz z sadzeniem drzew i krzewów liściastych oraz żywopłotu. W zakres zamówienia wchodzi: pełna obsługa geodezyjna (w tym: wytyczenie obiektów wraz z inwentaryzacją powykonawczą tych obiektów w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie). Aktualnie inwestycja jest w trakcie budowy. Planowane do dobudowy nowe skrzydło stanowi budynek niski, dwukondygnacyjny: parter z poddaszem użytkowym, nie podpiwniczony, o kubaturze brutto do 1.500,00 m3/ i o powierzchni zabudowy wynoszącej 333,80 m2, o powierzchni całkowitej wynoszącej 577,80 m2. Główne wejście do budynku zaprojektowano z poziomu terenu poprzez szklany łącznik, łączący istniejącą leśniczówką z projektowanym obiektem. (nowym skrzydłem). Parter budynku zajmują pomieszczenia edukacyjno- szkoleniowe: sala konferencyjna, klubik oraz pomieszczenia zaplecza gastronomicznego: kuchnia z jadalnią. Towarzyszą im pomieszczenia pomocnicze: szatnia, sanitariaty, magazyn pościeli i pomieszczenia techniczne. W środku budynku zlokalizowano wydzielono pożarowo klatkę schodową prowadzącą na poddasze użytkowe, wyposażoną w system oddymiania oraz stolarkę drzwiową wewnętrzna i zewnętrzną EI130. Na poddaszu użytkowym znajduje się 9 sypialni dwuosobowych z łazienkami w stylu hotelowym dostępnymi z pokoi. Zamieszczone do SIWZ formularze kosztorysu ofertowego oraz przedmiary robót są tylko materiałem informacyjnym i nie stanowią zestawienia planowanych prac i przewidywanych wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia. Roboty nie ujęte w przedmiarze robót, a występujące w projekcie budowlano- wykonawczym lub z niego wynikające nie są robotami dodatkowymi. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót i projektem budowlano- wykonawczym decydującym dla ustalenia zakresu robót jest projekt budowlano- wykonawczy. Wykonawca nie może żądać zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli na etapie realizacji inwestycji okaże się, iż nie uwzględnił on elementów opisanych w projekcie budowlano - wykonawczym.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.08.2020 | 09:00


» Location

Gen. Władysława Sikorskiego 11A
Kępice 77-230
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Warcino
Gen. Władysława Sikorskiego 11A
Kępice 77-230
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in