Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg na terenie gminy Błędów

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych polegająca na wykonaniu robót przygotowawczych, pomiarowych, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-63 mm, 0-31,5 mm, wykonanie warstwy wyrównawczo - wzmacniającej z betonu asfaltowego, skropienie warstwy wyrównawczo - wzmacniającej emulsją asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, wykonanie oznakowania
2. Przedmiotem zamówienia są zadania pn:
A) Przebudowa drogi przez wies Lipie na odcinku 388 mb
B) Przebudowa drogi gminnej Wólka Dańkowska – Dańków o długosci 563 mb
3. Przedmiar robót oraz opis techniczny stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszelkie zapisy zawarte w w/w dokumentach należy uznać jako obowiązujące. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lecz o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych. Udokumentowanie równoważności proponowanych rozwiązań leży po stronie Wykonawcy. Ilekroć w dokumentacji technicznej, przedmiarach robót itp. wskazanie nazw producentów i typów urządzeń zastosowano jako przykład. Wykonawca może zastosować urządzenia lub materiały równoważne
4. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Oznakowanie terenu robót
b) Zagospodarowanie i zasilenie placu budowy
c) Ubezpieczenie placu budowy
d) Wykonanie dokumentacji powykonawczej (wykonanie kosztorysu powykonawczego na wykonane roboty
e) załączenie Deklaracji zgodności/certyfikatów na wbudowane materiały,
f) Wykonanie projektu organizacji ruchu

5.Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 36-cio miesięcznej rękojmi i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia.

6. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
,Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.08.2020 | 09:00


» Location

ul. Sadurkowska 13
Błędów 05-620
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Urząd Gminy w Błędowie
ul. Sadurkowska 13
Błędów 05-620
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in