Dowóz i odwóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Turobin wraz z zapewnieniem opieki w roku szkolnym 2020/2021

» Notice description

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Turobinie, Przedszkola Samorządowego w Turobinie, Szkoły Podstawowej w Czernięcinie oraz Szkoły Podstawowej w Gródkach w roku szkolnym 2020/2021, w ilości około 189 uczniów.
4.2. Trasy dowozu i odwozu uczniów:
a/ Szkoła Podstawowa w Turobinie oraz Przedszkole Samorządowe w Turobinie:
1. Żurawie (5 km, 10 uczniów) - Rokitów (4 km, 14 uczniów) - Załawcze (3 km, 2 uczniów) - Turobin (szkoła)
Liczba uczniów - 26
2. Guzówka Kol.( 9 km, 20 uczniów) - Elizówka ( 4 km, 4 uczniów)
- Turobin (szkoła)
Liczba uczniów - 24
3. Żabno Kol. (8 km, 9 uczniów) - Żabno ( 4,3 km, 17 uczniów)
- Turobin (szkoła)
Liczba uczniów - 26
4. Tarnawa Duża ( 8,6 km, 25 uczniów ) - Turobin (szkoła)
Liczba uczniów - 25
5. Huta Turobińska ( 11 km, 2 uczniów) - Tarnawa Mała (4,3 km - 12 uczniów) - Olszanka (3 km
- 0 uczniów) - Turobin (szkoła)
Liczba uczniów - 14
b) Szkoła Podstawowa w Czernięcinie
Czernięcin Główny (Kolonia) - (3 km,1 uczeń ) - Wólka Czernięcińska (4 km, 1 uczeń) - Gaj Czernięciński ( 3 km, 9 uczniów ) - Gruszka Zaporska (5 km, 2 uczniów ) - Nowa Wieś (4 km, 13 uczniów) - Zabłocie (5 km, 6 uczniów) - Czernięcin Pod. Kol. (5 km, 10 uczniów) - Czernięcin Poduchowny (4 km, 3 uczniów) - Czernięcin (szkoła) Liczba uczniów - 45
c) Szkoła Podstawowa w Gródkach
Tokary (5,6 km, 14 uczniów) - Huta Turobińska (3 km, 15 uczniów ) - Gródki (szkoła) Liczba uczniów - 29
4.3. Pod pojęciem dowożenia rozumie się: dowożenie uczniów, wraz z opieką, z punktu zbiorczego w miejscu zamieszkania do danej placówki oświatowej i odwożenie uczniów z danej placówki oświatowej, wraz z opieką, do punktu zbiorczego w miejscu zamieszkania uczniów.
4.4. Wykonawca zapewnia opiekę nad uczniami w czasie dowozu/odwozu do placówek oświatowych.
4.5. Kontrolę uprawnień przejazdu osób korzystających z przewozów umownych wykonuje opiekun.
4.6. Dopuszcza się przejazdy uczniów, którzy nie są uprawnieni do korzystania z bezpłatnego dowozu i odwozu, na podstawie wykupionych biletów.
4.7. Opiekunem uczniów nie może być kierowca autobusu, w autobusie musi znajdować się kierowca i opiekun. Zamawiający wymaga, aby opiekunami były osoby pełnoletnie. Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych i odwożonych od chwili wejścia uczniów do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia przez uczniów autobusu na przystanku w swojej miejscowości. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie prawni. Podczas dowozu opiekun odprowadza uczniów dowożonych pod drzwi wejściowe do szkoły i przekazuje ich wyznaczonemu przez dyrektora szkoły nauczycielowi dyżurnemu. Podczas odwozu opiekun szkolnego autobusu odbiera uczniów spod drzwi szkoły i wprowadza do autobusu szkolnego zgodnie z ustalonym porządkiem.
4.8. Jeżeli na dziecko, które nie ukończyło 7 lat, na przystanku nie będzie oczekiwać osoba odpowiedzialna za jego powrót do domu (rodzic, opiekun, starsze rodzeństwo) to obowiązkiem Wykonawcy jest ustalenie telefonicznie z pracownikiem szkoły dalszego postępowania.
4.9. Dowóz ma być zorganizowany w sposób umożliwiający rozpoczęcie zajęć w szkołach, o porze wskazanej w pkt 4.10. niniejszego dokumentu, przy czym czas oczekiwania na zajęcia uczniów po przyjeździe do szkoły nie może wynosić więcej niż 45 minut.
4.10. Częstotliwość dowozu i odwozu uczniów do poszczególnych placówek oświatowych:
a) Szkoła Podstawowa w Turobinie oraz Przedszkole Samorządowe w Turobinie
- rozpoczęcie zajęć - 8.00
- zakończenie zajęć - 13.30, 14.25, 15.20 (trzy dni w tygodniu ustalone z dyrektorem placówki)
b) Szkoła Podstawowa w Czernięcinie
- rozpoczęcie zajęć - 8.30
- zakończenie zajęć - 13.45, 14.35
c) Szkoła Podstawowa w Gródkach
- rozpoczęcie zajęć - 8.00
- zakończenie zajęć - 12.30, 14.10
W dniach rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych lub innych uroczystości szkolnych, w dniach
odpracowywania przez szkoły zajęć, lub w których odbywają się egzaminy, przewóz odbywać się
będzie według harmonogramu ustalonego w porozumieniu Wykonawcy z Zamawiającym.
4.11. Wykonawca musi zapewnić opiekę dla przewożonych uczniów na wszystkich trasach przewozu. Opiekun dowozu otrzymuje na początku roku szkolnego listę uczniów korzystających z dowozu wraz z wskazanymi miejscami wsiadania i wysiadania. Obowiązkiem opiekuna jest dopilnowanie by uczniowie wsiadali i wysiadali jedynie we wskazanych miejscach.
4.12. W przypadku awarii pojazdu w trakcie realizacji usługi, Wykonawca ma obowiązek zapewnić podstawienie pojazdu zastępczego na czas usunięcia tej awarii.
4.13. Czas ewentualnego podstawienia pojazdu zastępczego ma być zgodny z czasem podanym przez Wykonawcę w ofercie przetargowej.
4.14. Wykonawca do dowozu i odwozu uczniów do szkół ma wykorzystywać pojazdy dopuszczone do ruchu w zakresie przewozów pasażerskich i odpowiednio oznakowane. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednią liczbę środków transportu z odpowiednią ilością miejsc siedzących dostosowaną do ilości dowożonych i odwożonych osób. Pojazdy służące do przewozu uczniów muszą być oznakowane, ubezpieczone oraz spełniać wymogi niezbędne do dopuszczenia do ruchu drogowego.
4.15. Wykonawca będzie przestrzegał regularności i punktualności kursowania zgodnie z ustalonym harmonogramem przewozów.
4.16. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust.3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia:
a) pełnienie funkcji kierowcy autobusu,
b) pełnienie funkcji opiekuna,
a realizacja tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).
4.17. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 4.16. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
4.18. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 4.16. czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
4.19. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 4.16 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w Istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 4 do SIWZ). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 4.16 czynności.
4.20. Zamawiający nie określa wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. (tj. wymagań, które obejmują aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem - w szczególności bezrobotnych, młodocianych, osób niepełnosprawnych).
4.21. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.08.2020 | 10:00


» Location

ul. Rynek 4
Turobin 23-465
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Passenger transport services

» Buyer data

Gmina Turobin
ul. Rynek 4
Turobin 23-465
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in