Budowa skateparku w Wydminach

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie skateparku w Wydminach na działce nr 179/3 obręb Wydminy.
Teren przeznaczony pod przedmiotową inwestycję jest terenem niezagospodarowanym, zielonym. Posiada spadek w kierunku południowo-zachodnim. Graniczy z istniejącą myjnią samochodową na działce nr 179/1. Od północy jest ograniczony drogą z płyt betonowych.
Roboty budowlane polegają na wykonaniu płyty żelbetonowej skateparku z wyprofilowanymi przeszkodami dostosowanymi do jazdy na nich na deskorolkach, rolkach, hulajnogach i rowerach. Projektuje się skatepark w technologii monolitycznej, żelbetonowej. Płyta skateparku posiada niewielki spadek dla odprowadzenia wód deszczowych na teren nieutwardzony w granicach własnej działki. Przy projektowaniu skateparku wykorzystano naturalne ukształtowanie terenu. Wzdłuż dojścia do obiektu projektuje się oświetlenie parkowe latarniami solarnymi. Zakres prac obejmuje także wykonanie dojścia do obiektu z ul. Giżyckiej.
Przewiduje się następujący zakres prac związany z budową skateparku:
- splantowanie i oczyszczenie istniejącego terenu, przygotowanie go pod wykonanie projektowanych nawierzchni
- wytyczenie projektowanego skateparku
- roboty ziemne – wyprofilowanie podłoża pod projektowane nawierzchnie
- wykonanie warstwy podbudowy
- wykonanie płyty żelbetonowej oraz przeszkód betonowych wraz z ich wykończeniem i przystosowaniem do jazdy na deskorolkach, rolkach, hulajnogach i rowerach
- montaż tablicy z regulaminem obiektu
- montaż latarni solarnych
- montaż mini rampy
- dostawę wc przenośnego kompaktowego typu toy-toy
- humusowanie i obsianie trawą strefy bezpieczeństwa oraz terenu przyległego w niezbędnym zakresie
- uporządkowanie terenu
Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia z uwagi, iż teren wymaga jego wcześniejszego przygotowania i uporządkowania.
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Załącznikiem nr 5 – dokumentacją projektową, Załącznikiem nr 4 – STWiORB. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy przy określeniu wielkości i zakresu prac - Załącznik nr 3.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.08.2020 | 10:00


» Location

pl. Rynek 42370
Wydminy 11-510
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Urząd Gminy w Wydminach
pl. Rynek 42370
Wydminy 11-510
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in