Rekultywacja Jeziora Świętego w Obrze – etap I

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z gospodarowaniem wodą na cieku Pintus i Jeziorze Świętym poprzez budowę zastawek i rurociągów sterujących dopływem i odpływem wód rowu Pintus.
Zakres robót obejmuje w szczególności:
- wykonanie kurtyny podwodnej łącznie z oznakowaniem, dł. 95 m i maks. wysokości 5 m - krawędź dolna dostosowana do kształtu dna, oznakowana za pomocą boi ostrzegawczych koloru żółtego wykonanych z matriału nienasiąkliwego o minimalnej objętości 1500 cm3;
- wykonanie zastawki piętrzącej na dopływie (w konstrukcji umożliwiającej wpięcie rurociągu nalewczego) z kratą zabezpieczającą wlot rurociągu przed wnikaniem obcych przedmiotów i wysokością piętrzenia 0,11 m oraz wykonanie rurociągu nalewczego z rur systemowych kanalizacji zewnętrznej PCV DN 400 mm, długości 232 m;
- wykonanie zastawki piętrzącej na odpływie (w konstrukcji umożliwiającej wpięcie rurociągu odpływowego i dławienie jego wydatku zasuwą śrubową), z trzema strefami funkcjonalnymi i wysokością piętrzenia ok. 0,4 m oraz wykonanie rurociągu odpływowego z rur systemowych kanalizacji zewnętrznej PCV DN 400 mm, długości 342 m.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.08.2020 | 10:00


» Location

Rynek 1
Wolsztyn 64-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Gmina Wolsztyn
Rynek 1
Wolsztyn 64-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in