Dostawa (sprzedaż wraz z transportem) urządzeń komputerowych.

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawa sprzętu komputerowego wyszczególnionego w załączniku nr 3 do SIWZ wraz z przeniesieniem prawa własności do tych przedmiotów na rzecz Zamawiającego wraz z ich załadunkiem, dowozem i wyładunkiem pod adres wskazany przez Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie został zawarty w załączniku nr 3a, do SIWZ.
3. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty, pochodzenia lub źródła a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
4. Zamawiający nie wprowadza wymagania, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.08.2020 | 12:45


» Location

Plonów 22/I
Sosnowiec 41-200
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Miejski Zakład Usług Komunalnych
Plonów 22/I
Sosnowiec 41-200
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from IT and telecommunications category published on OnePlace in last 10 days.