Zadanie nr 1 „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach” – roboty do zakończenia i poprawkowe oraz Zadanie nr 2 Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji Biestrzykowice – schody wewnętrzne – remont.

» Notice description

Zadanie nr 1 „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach” – roboty do zakończenia i poprawkowe.
W ramach zadania zostaną wykonane roboty:
- instalacyjne: sanitarne i c.o. - roboty do zakończenia
Projektowana termomodernizacja obejmuje roboty dokończeniowe:
· montaż instalacji wody i kanalizacji sanitarnej
· montaż instalacji centralnego ogrzewania
Wjazd na posesję pozostaje bez zmian w dotychczasowym układzie.
W trakcie realizacji zadania należy zachować wymagania ochrony środowiska.
W cenie kosztów pośrednich należy ująć również całkowity koszt wywozu i utylizacji odpadów.
Do wykonawcy należy przygotowanie wystąpień do dysponentów mediów.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia znaków geodezyjnych, powiadomienia i uzgodnienia robót z właścicielami sieci. Wykonawca winien zabezpieczyć plac budowy, dokonać rozruchu urządzeń i instalacji, współpracować i wykonywać polecenia Inwestora, Inspektora nadzoru i Projektanta. Z uwagi etap robót (dokończenie robót) Wykonawca każdorazowo winien zapoznać się z zakresem robót na budynku. Kosztorys sporządzono na podstawie projektu budowlanego,
Należy wykonać dokumentację podwykonawczą, w szczególności:
- próby instalacji
- opinię kominiarską
- potwierdzenie osiągniętych celów termomodernizacji z certyfikatem.

- instalacyjne: elektryczne – roboty do zakończenia
Projektowana termomodernizacja obejmuje roboty dokończeniowe:
· montaż instalacji elektrycznej z osprzętem
· montaż lamp oświetleniowych LED
· montaż wyposażenia rozdzielnic elektrycznych
Wjazd na posesję pozostaje bez zmian w dotychczasowym układzie.
W trakcie realizacji zadania należy zachować wymagania ochrony środowiska.
W cenie kosztów pośrednich należy ująć również całkowity koszt wywozu i utylizacji odpadów.
Do wykonawcy należy przygotowanie wystąpień do dysponentów mediów.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia znaków geodezyjnych, powiadomienia i uzgodnienia robót z właścicielami sieci. Wykonawca winien zabezpieczyć plac budowy, dokonać rozruchu urządzeń i instalacji, współpracować i wykonywać polecenia Inwestora, Inspektora nadzoru i Projektanta. Z uwagi etap robót (dokończenie robót) Wykonawca każdorazowo winien zapoznać się z zakresem robót na budynku. Kosztorys sporządzono na podstawie projektu budowlanego,
Należy wykonać dokumentację podwykonawczą, w szczególności:
- badania i próby instalacji elektrycznej
- badanie skuteczności oświetlenia
- potwierdzenie osiągniętych celów termomodernizacji z certyfikatem w zakresie oświetlenia
- sprawdzenie skuteczności działania wyłącznika p.poż.

- budowlane: roboty do zakończenia
piwnica
wykonanie wierzchniej warstwy posadzki cementowej
przetarcie nierównych tynków
wykonanie schodów do piwnicy
osadzenie drzwi wejściowych do piwnicy
parter
wykonanie posadzki z płytek gres w holu
wykonanie okładzin ścian z płytek szkliwionych na pełną wysokość i posadzki w WC
zamontowanie kratek wentylacyjnych
piętro
wykonanie posadzki i licowania ścian płytkami w WC
licowanie ścian płytkami w kuchni
zamontowanie kratek wentylacyjnych
roboty zewnętrzne
wykonanie opaski wokół budynku
wykonanie schodów zewnętrznych od strony wschodniej
osadzenie wycieraczek metalowych
zamontowanie daszku nad schodami zewnętrznymi.

- budowlane: roboty poprawkowe
Charakterystyka robót
kosztorys obejmuje roboty wykonane niestarannie wymagające naprawy ze względu na wady , które
wystąpiły po odbiorze częściowym
roboty dachowe
wymiana gąsiorów trójdrożnych 2 szt
wymiana nieszczelnych rynien 4 naroża
wymiana wadliwych odcinków rur spustowych
roboty elewacyjne
malowanie elewacji farbami emulsyjnymi
roboty wewnętrzne
poprawa gładzi gipsowych i powłok malarskich
poprawa nierówności posadzki gres i dokończenie spoinowania cokołów
wykucie z muru i ponowne poprawne osadzenie drzwi zewnętrznych
zamontowanie klamek do okien i klamki z szyldami do 1 drzwi
oczyszczenie powierzchni posadzek
wywiezienie odpadów zmieszanych wraz z opłata utylizacyjną.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w następujących dokumentach:
-projekt budowlany
- przedmiar robót
- SIWZ

Zadanie nr 2 Wiejskie Centrum Kultury i Rekreacji Biestrzykowice – schody wewnętrzne – remont

Schody wewnętrzne
roboty obejmują wykonanie:
okładzin schodowych z płytek gres z cokolikami
montaż balustrad schodowych stalowych mocowanych do policzków schodowych
wykonanie wentylacji w pomieszczeniach 1.7, 2.3, 2.4, 2.11
wykonanie gładzi gipsowej na ścianach
malowanie klatki schodowej farbami emulsyjnymi
wykonanie wentylacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w następujących dokumentach:
- przedmiar robót

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.08.2020 | 12:00


» Location

ul. Brzeska 48
Świerczów 46-112
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Świerczów
ul. Brzeska 48
Świerczów 46-112
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in