Przebudowa odcinka ścieżki rowerowej, chodnika i mostku na terenie bulwarów nad rzeką Białą w Białymstoku

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie odcinka ścieżki rowerowej i chodnika oraz oczyszczenie i zabezpieczenie elementów mostku na terenie bulwarów nad rzeką Białą w pobliżu ul. Czesława Miłosza i ul. Jana Klemensa Branickiego, w tym w szczególności:
1) rozebranie nawierzchni i obrzeży,
2) wywóz gruzu i ziemi z terenu rozbiórki,
3) korytowanie mechaniczne pod ścieżkę i chodnik na gł. 20 cm,
4) profilowanie i ręczne zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
5) ułożenie obrzeży betonowych,
6) wykonanie pod chodnik i ścieżkę warstwy odcinającej zagęszczonej mechanicznie o grubości 10 cm,
7) wykonanie warstwy górnej podbudowy chodnika z kruszyw łamanych o grubości 10 cm
po zagęszczeniu,
8) ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm (materiał z rozbiórki oraz materiał udostępniony przez Zamawiającego),
9) wykonanie warstwy górnej podbudowy ścieżki z kruszyw łamanych o grubości o grubości 15 cm
po zagęszczeniu (kruszywo C50/30),
10) wykonanie nawierzchni ścieżki z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm
po zagęszczeniu,
11) oznakowanie poziome ścieżki farbą chlorokauczukową – strzałki i inne symbole malowane ręcznie (droga dla rowerów, przejście dla pieszych),
12) wykonanie znaków drogowych pionowych,
13) oczyszczenie strumieniowo – ścierne powierzchni betonowych pionowych i sufitowych mostku pokrytych powłokami malarskimi,
14) wypełnieni ubytków powierzchni konstrukcji betonowych przez natryskiwanie modyfikowaną zaprawą cementowo – polimerową o gr. 10 mm na powierzchniach pionowych i sufitowych,
15) wykonanie powłok ochronnych poprzez malowanie betonów elewacyjnych sufitowych, pionowych i poziomych (w tym farba antygrafitti).
2. Zakres zamówienia obejmuje również:
1) dowóz kostki brukowej udostępnionej przez Zamawiającego ze składu ZDM, ul. Produkcyjna 84b (wymagany samochód z HDSem)
2) zajęcie pasa drogowego i organizację ruchu,
3) opracowanie stałej organizacji ruchu i jej wykonanie po uzyskaniu uzgodnienia Zarządu Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
4) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
5) organizację i zabezpieczenie budowy oraz czynności niezbędne do odbioru końcowego inwestycji,
6) przygotowanie dokumentów związanych z odbiorem końcowym, (dostarczenie certyfikatów, atestów, kart technicznych, aprobat technicznych na wbudowane materiały),
7) wypłatę odszkodowań za wszelkie zniszczenia, które powstały w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,
8) zapewnienie ciągłego dostępu do obiektu w trakcie realizacji,
9) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót z uwzględnieniem wszystkich robót mających
na celu przywrócenie stanu pierwotnego.
3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiający, w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem w branżach wymienionych w Zestawieniu kosztów zadania (załączniki nr 1A do SIWZ) wymaga zatrudnienia, przez wykonawcę (odpowiednio podwykonawców oraz dalszych podwykonawców), na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących prace fizyczne. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
4. Obowiązki wykonawcy lub podwykonawcy/dalszego podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy w § 2 ust. 18 i 19 (załącznik nr 8 do SIWZ).
5. Wymóg zatrudnienia w stosunku pracy nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a także innych czynności polegających
na sprawowaniu nadzoru nad wykonywanymi robotami.
6. Zamawiający wymaga udzielenia min. 5 - letniej gwarancji na wykonane roboty (okres gwarancji podlega ocenie zgodnie z rozdz. XIX SIWZ).
7. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa
w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych
od określonych w dokumentacji.
8. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji przetargowej, wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp i dołączenia do oferty załącznika nr 7 do SIWZ.
9. Na etapie realizacji umowy (w czasie trwania budowy) zamawiający nie będzie dopuszczał zastosowania materiałów i rozwiązań równoważnych w stosunku do zaproponowanych w ofercie.
10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim.
11. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

11.08.2020 | 10:00


» Location

Słonimska 1
Białystok 15-950
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Miasto Białystok
Słonimska 1
Białystok 15-950
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in