Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Czeremsze

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Czeremsze”.
2. Zamówienie będzie realizowane w części przy udziale środków finansowych dotacji celowej pochodzących ze źródeł zewnętrznych.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania środków dotacji celowej na realizację zamówienia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do specyfikacji, dotyczący parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego.
5. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producentów produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty i usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych SIWZ. Przy czym, jeśli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone w SIWZ.
6. Odbiór przedmiotu zamówienia dokonany zostanie na podstawie protokołu zdawczo -odbiorczego, w obecności przedstawicieli stron.
7. Pozostałe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
8. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.08.2020 | 09:00


» Location

ul. Duboisa 14
Czeremcha 17-240
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Gmina Czeremcha
ul. Duboisa 14
Czeremcha 17-240
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in