Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 10 w Bytomiu

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 10 w Bytomiu, obejmująca w szczególności:
1) kapitalny remont dachów budynków przedszkola,
2) wymiana instalacji odgromowej z uziomami,
3) wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne,
4) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
5) wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic,
6) wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych,
7) malowanie pomieszczeń,
8) regulacja instalacji centralnego ogrzewania z wymianą grzejników,
9) usprawnienie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
10) wykonanie i montaż tablicy informacyjnej i tablicy pamiątkowej na ww. budynku.
Z uwagi na wykonywanie robót w czynnym budynku, Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić roboty w sposób najmniej uciążliwy dla użytkowników budynku,
w szczególności wg zasad opisanych w Istotnych postanowieniach umownych.
2. Celem zadania jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku szkoły, poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynku oraz poprawę stanu środowiska naturalnego, w tym zmniejszenie niskiej emisji.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do siwz:
1) Dokumentacja techniczna
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
3) Przedmiar robót
4. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawierają Istotne postanowienia umowne - stanowiące załącznik nr 4 do siwz.
5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane i zastosowane materiały, urządzenia i elementy wyposażenia co najmniej 60 miesięcy gwarancji i rękojmi, liczonych od dnia odbioru końcowego robót.
6. Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące prace budowlane takie jak roboty rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie, malarskie, dekarskie, instalacyjne, montażowe oraz pozostałe roboty ogólnobudowlane wymienione w przedmiarze robót, do wykonania których nie są wymagane uprawnienia.
Określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w Istotnych postanowieniach umownych.
7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.08.2020 | 09:00


» Location

ul. Parkowa 2
Bytom 41-902
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta
ul. Parkowa 2
Bytom 41-902
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in