modernizację budynku z przystosowaniem pomieszczeń do prac laboratoryjnych oraz dydaktycznych Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie – II etap – wymiana okien.

» Notice description

modernizację budynku z przystosowaniem pomieszczeń do prac laboratoryjnych oraz dydaktycznych Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie – II etap – wymiana okien.
Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej (wejście główne) w budynku Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Państwowej Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Reymonta 25.
Zakres zamówienia obejmuje:
• Wymianę stolarki okiennej wejścia głównego na stolarkę aluminiową wg koncepcji.
• Renowację posadzki i sufitu podwieszanego w miejscach lokalizacji mocowania istniejącej ściany wiatrołapu.
Zakres zamówienia obejmuje:
Zabezpieczenie podłóg, wyposażenia, kostki przed wejściem.
Wymianę istniejącej stolarki okiennej (wejścia głównego) na stolarkę aluminiową w kolorze szarym. Istniejącą stolarkę okienną należy zdemontować - wykuć z muru. Zdemontowaną stolarkę należy zutylizować.
Wymagania techniczne w stosunku do nowej stolarki:
- kolor szary,
- współczynnik przenikalności ciepła U ≤ 0,9 W/m2K,
- drzwi z progiem opuszczanym,
- od zewnątrz szyba tzw. Antisol, barwiona w kolorze grafitowym.
Podział stolarki wg rysunków koncepcji. Wejście należy wyposażyć w dwoje dwuskrzydłowych drzwi z zamkami.
Stolarkę należy zamontować zgodnie z wytycznymi producenta.
Gwarancja producenta na dostarczoną stolarkę minimum 5 lat.
Kompletna obróbka/odtworzenie ościeży wraz z uszczelnieniem, tynkowaniem i malowaniem, kolor zbliżony do istniejącego. Renowacja posadzki i sufitu podwieszanego w miejscu demontażu istniejącej stolarki, elementy należy odtworzyć w zakresie niezbędnym pod względem technicznym, funkcjonalnym i estetycznym
Zakres malowania wewnątrz – sufit podwieszany w wiatrołapie, oraz poza wiatrołapem pas min. 50 cm w zakresie uszkodzenia podczas wymiany okien (gruntowanie i dwukrotne malowanie farbami co najmniej lateksowymi w kolorze zbliżonym do obecnego koloru ścian).
Zakres tynkowania na zewnątrz – całość szpalety (po uprzednim odtworzeniu ocieplenia i siatkowania), ale nie mniej niż zakres uszkodzenia podczas wymiany okien.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917), osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu:
3.4.1 robót malarskich,
3.4.2 robót tynkarskich,
3.4.3 robót montażowych,
3.4.4 robót demontażowych
Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace.
3.5 W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu 22 § 1 Kodeksu pracy, o których mowa powyżej, na żądanie Zamawiającego na każdym etapie realizacji umowy Wykonawca winien udokumentować fakt zatrudnienia, poprzez przedłożenie przez Wykonawcę, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę ww. osób, zawierającej w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynności, okres zatrudnienia, pracodawcę (pozostałe dane osobowe dotyczące pracownika należy zaczernić) lub inne dokumenty zawierające w/w informacje potwierdzające zatrudnienie w/w osób. Zamawiający w każdym czasie może zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, jeżeli stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez wykonawcę budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub co do okoliczności które powinny potwierdzać. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.08.2020 | 12:00


» Location

ul. Reymonta 25
Kraków 30-059
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A.Krupkowskiego PAN w Krakowie
ul. Reymonta 25
Kraków 30-059
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in