POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA DOSTAWĘ TECHNICZNYCH ŚRODKÓW MATERIAŁOWYCH: CZĘŚCI ZAMIENNYCH ORAZ AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, SPRAWA NR 47/PN/2020.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa technicznych środków materiałowych: fabrycznie nowych części zamiennych oraz akcesoriów do pojazdów samochodowych. Dostarczone techniczne środki materiałowe muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami technicznymi opracowanymi przez producenta; powinny być nowe, nieużywane i w pierwszej kategorii, spełniające wymagania jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób.
Dostarczone techniczne środki materiałowe powinny być zgodne pod względem oznaczeń katalogowych z wyszczególnionymi w formularzu ofertowym. Dopuszcza się stosowanie innych oznaczeń katalogowych (numerów, rysunków) pod warunkiem zamienności zespołów i części, których zmiany dotyczą. Tśm muszą spełniać parametry techniczne części zamiennych użytych do pierwszego montażu.

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.08.2020 | 12:00


» Location

Słubicka 10
Krosno Odrzańskie 66-600
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Parts for vehicles, boats and planes

» Buyer data

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Słubicka 10
Krosno Odrzańskie 66-600
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in