„Zakup mebli do szatni w MSP7”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli do szatni szkolnej zlokalizowanej w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 7 w Knurowie przy ul. Jedności Narodowej 5.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączniki nr 5 do SIWZ.
3. Meble będące przedmiotem zamówienia, powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz muszą być kompletne
i zgodne z wymogami stawianymi przez zamawiającego.
4. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy znaków towarowych, patentów, pochodzenia źródła, które charakteryzują produkt dostarczany przez konkretnego wykonawcę należy to traktować jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne
o parametrach nie gorszych niż wynika to z wymagań określonych przez zamawiającego. Podanie typów oraz nazw producentów należy traktować jako przykładowe. Obrazki mebli zamieszczone w opisie przedmiotu zamówienia służą jedynie przykładowej wizualizacji produktu.
5. Zamawiający wymaga by elementy stanowiące przedmiot zamówienia były w kolorach opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga by wykonawca dostarczył taką ilość wyposażenia w danym kolorze i odcieniu, jaka wynika ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
6. Dostarczane meble muszą być fabrycznie nowe.
7. Meble muszą być wykonane z tworzyw wysokiej jakości a zawarte w nich substancje chemiczne nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowia dzieci i osób trzecich podczas użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem lub
w sposób możliwy do przewidzenia z uwzględnieniem zachowania dzieci w wieku szkolnym.
8. Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony do budynku szkoły zlokalizowanego w Knurowie przy ul. Jedności Narodowej 5 na koszt wykonawcy. W cenie zamówienia powinny być uwzględnione wszystkie koszty dostawy m. in. opakowanie, oznakowanie, ubezpieczenie, transport (wraz z dostarczeniem
i wniesieniem do miejsca wskazanego przez zamawiającego).
9. W cenie zamówienia wykonawca musi uwzględnić wszelkie koszty związane ze złożeniem, montażem, ustawieniem danej części zamówienia w pomieszczeniu
i miejscu wskazanym przez zamawiającego.
10. Dostarczone meble muszą zostać zatwierdzone przez zamawiającego przed dokonaniem odbioru. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
11. Jeśli w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia występują wymiary mebli, zamawiający dopuszcza różnicę w wymiarze +/- 10%.
12. Wymagana przez zamawiającego długość okresu gwarancji na meble będące przedmiotem zamówienia, wynosi minimum 24 miesiące, liczone od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego „bez uwag”. Ostateczna długość okresu gwarancji zostanie ustalona w oparciu o dane wskazane przez wykonawcę w formularzu oferty.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.08.2020 | 09:00


» Location

ul. Jedności Narodowej 5
Knurów 44-194
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Decorative accessories
  • Furniture accessories
  • Carpets and carpeting
  • Curtains, drapes, blinds and accessories
  • Furniture
  • Industrial furniture
  • Lighting and accessories
  • Other furnishings
  • Sanitary ware

» Buyer data

Miejska Szkoła Podstawowa Nr 7 w Knurowie
ul. Jedności Narodowej 5
Knurów 44-194
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in