Wykonanie lokalnych kotłowni gazowych oraz instalacji gazowej doziemnej dla budynków zlokalizowanych w kompleksie obiektów LZD SGGW przy ul. Akademickiej 20 i Leśnej 5 w Rogowie k/Łodzi.

» Notice description

Wykonanie lokalnych kotłowni gazowych oraz instalacji gazowej doziemnej dla budynków zlokalizowanych w kompleksie obiektów LZD SGGW przy ul. Akademickiej 20 i Leśnej 5 w Rogowie k/Łodzi.
Na przedmiot zamówienia składają się następujące części:
Część I: AKADEMICKA
1. Wykonanie instalacji gazowej dla budynków mieszkalnych i gospodarczych przy ul. Akademickiej 20
2. Przebudowa kotłowni w budynku mieszkalnym jednorodzinnym przy ul. Akademickiej 20 C
3. Kotłownia w budynku mieszkalnym dwurodzinnym przy ul. Akademickiej 18
4. Przebudowa kotłowni w pomieszczeniu przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym ul. Akademicka 20 B
5. Kotłownia w budynku chłodni – sortowni ul. Akademicka 20
6. Przebudowa instalacji c.o. po terenie przy ul. Akademickiej 20
Część II: LEŚNA
1. Wykonanie instalacji gazowej dla potrzeb kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5
2. Przebudowa kotłowni w Domu Akademickim „Jodełka” ul. Leśna 5
3. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga aby następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę (także dalszego podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę:
Dla części I: AKADEMICKA
- roboty ziemne
- roboty instalacyjne i gazowe
- roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- roboty ogólnobudowlane
- roboty drogowe
Dla części II: LEŚNA
- roboty ziemne
- roboty instalacyjne i gazowe
- roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- roboty ogólnobudowlane
- roboty drogowe
4. Wykonawca zobowiązany jest do:
• wykonywania robót wymienionych w pkt. 3 wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz do przekazania imiennego wykazu osób wykonujących prace objęte przedmiotem niniejszej umowy, ze wskazaniem rodzaju wykonywanych przez nich prac oraz podstawy zatrudnienia, a także jego aktualizowania, na żądanie Zamawiającego oraz do przekazania w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania, dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (według wyboru Zamawiającego: umów o pracę bez ujawniania danych osobowych, comiesięcznych raportów RMUA lub oświadczeń Wykonawcy, o których mowa we wzorze umowy), także jeśli pracodawcą jest podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
• zapewnienia, w przypadku korzystania z podwykonawców, wykonywania robót wymienionych w pkt. 3 wyłącznie przez osoby zatrudnione przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę;
• zobowiązania podwykonawców lub dalszych podwykonawców do tego, aby czynności wymienione w pkt. 3 były wykonywane wyłącznie przez osoby zatrudnione przez nich na podstawie umowy o pracę.
5. W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy będzie korzystał z pomocy Podwykonawców, wówczas zobowiązany jest do wskazania w ofercie (formularzu ofertowym) części zamówienia którą powierzy im do wykonania oraz ich firm, jeżeli są mu znane na dzień złożenia oferty.Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.08.2020 | 10:30


» Location

ul. Nowoursynowska 166
Warszawa 02-787
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 166
Warszawa 02-787
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in