„Remont drogi gminnej nr 107398R Na cmentarz w m. Olchowa”

» Notice description

W zakresie rzeczowym projektu zakłada się wykonanie następujących robót na odcinku drogi dł. 777,7 m:
- wytyczenie elementów drogi w terenie,
- rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów,
- usunięcie warstwy humusu o gr. do 15 cm,
- wykonywanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-V,
- montaż rur ochronnych dwudzielnych typu AROT o średnicy 110mm, łączna dł. 12m,
- frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, średnia gr. warstwy 5cm, na pow. 956,10 m2,
- korytowanie, profilowanie oraz zagęszczanie podłoża, głębokość koryta 21-30cm na całej szerokości jezdni, na dł. 499m,
- stabilizacja istniejącej nawierzchni gruntowo-tłuczniowej cementem, gr. 30 cm, pow. 2721,95 m2,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm, na pow. 2 668,41 m2,
- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm, na pow. 2410,87 m2,
- skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, pow. 2566,41 m2,
- wykonywanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, gr. po zagęszczeniu 4 cm, na pow. 2765,10 m2 ,
- uzupełnienie poboczy mieszanką niezwiązaną o średniej gr. 10 cm, na pow. 777,7 m,
- odmulenie rowów na dł. 350 m,
- montaż oznakowania pionowego, szt. 7.
Wykonawca w ramach zadania opracuje i przedstawi projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.08.2020 | 09:00


» Location

Iwierzyce 80
Iwierzyce 39-124
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Urząd Gminy Iwierzyce
Iwierzyce 80
Iwierzyce 39-124
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in