Dostawa klap dławiących DN300 rys. N-220-04A do instalacji odpopielania

» Notice description

Zapraszamy do złożenia oferty z uwzględnieniem maksymalnych upustów cenowych w kolejnej rundzie postępowania na dostawę 2 szt. klap dławiących DN300 rys. N-220-04A do instalacji odpopielania.

Właścicielem dokumentacji technicznej przedmiotu Zmówienia jest firma ELWO - Pszczyna.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na produkt równoważny.

Za produkt równoważny należy rozumieć produkt o takich samych wymiarach i parametrach technicznych jak produkt oryginalny, spełniający funkcje identyczne jak produkt oryginalny, a jakość wykonania i materiały muszą być nie gorsze niż wskazanego przez Zamawiającego produktu oryginalnego oraz zgodne z aktualną wiedzą techniczną. Ponadto jego montaż nie spowoduje konieczności dokonania zmian w układach technologicznych Zamawiającego.

W przypadku zaoferowania produktu równoważnego Wykonawca jest zobowiązany złożyć dwa rodzaje dokumentów:

a) oświadczenie Wykonawcy o zaoferowanym produkcie równoważnym (wg załącznika nr 2 w zakładce "Dokumenty"),

b) opis oferowanego produktu równoważnego oraz dokumentację (np. karty materiałowe, opis techniczny, rysunki zawierające wymiary), potwierdzające zbieżność cech fizycznych, zastosowanych materiałów i parametrów przedmiotu oferty.

1. Warunki ogólne zapytania:
- transport na bazie DDP magazyn Zamawiającego: TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, 43-603 Jaworzno, ul. Promienna 51 wg Incoterms 2020,
- termin ważności oferty nie krótszy niż 30 dni,
- warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania faktury,
- okres gwarancji: 12 miesięcy od daty dostawy,
- towar musi być fabrycznie nowy,

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych przez Zamawiającego w opisie zapytania.

2. Na Platformie Zakupowej należy podać cenę jednostkową netto, oferowany termin realizacji Zamówienia oraz numer rachunku bankowego, na który dokonana zostanie płatność(zamieszczony na tzw. białej liście podatników VAT).
Oferta najkorzystniejsza zostanie wybrana na podstawie kryterium: cena (łączna wartość netto oferty)- 100%.

3. Cena jednostkowa - jest to cena jednostkowa netto dla danej pozycji na którą składana jest oferta, na podstawie której system przelicza łączną wartość złożonej oferty dla danej pozycji.

4. W zakładce "Dokumenty" znajduje się podręcznik Oferenta (Załącznik nr 1).

5.Zastrzeżenia Zamawiającego:
5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia, odstąpienia lub powtórzenia Zapytania elektronicznego RFx bez podania przyczyn. Z tego tytułu Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dogrywki w formie kolejnej rundy zapytania.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz ofert w formie fax-u lub e-maila. Oferty należy składać tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.08.2020 | 11:00


» Location

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno


» Category assortment

  • Machines, equipment and spare parts

» Buyer data

Centrum Zarządzania TAURON Wytwarzanie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in