Świadczenie usług cateringu podczas warsztatów, szkoleń i grup wsparcia w ramach projektu: „Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na terenie miasta Tarnowa, podczas warsztatów, szkoleń i grup wsparcia organizowanych przez Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań w Tarnowie, w ramach projektu pn. „Wsparcie opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych w subregionie tarnowskim”.


2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) przygotowanie i dostarczenie w wyznaczonym czasie i w wyznaczonym miejscu cateringu (wyporcjowanych posiłków, bez konieczności ich podgrzewania przez Zamawiającego), na który składa się gorący obiad dwudaniowy oraz serwis kawowy. Łącznie przewidziane jest 576 osobodni z obiadem i serwisem kawowym oraz 336 osobodni z serwisem kawowym.
b) zapewnienie przynajmniej jednego warnika o pojemności nie mniejszej niż 10 l,
c) odbieranie pojemników po dostarczonej żywności a także ich dezynfekcja lub utylizacja,
d) zapewnianie spełniania wymagań zdrowotnych i higienicznych niezbędnych do pracy z żywnością, przez personel zatrudniony do obsługi wykonania usługi,
e) do świadczenia usługi Wykonawca użyje środków (tj. produktów spożywczych, środka transportu) zabezpieczonych we własnym zakresie.


3. Harmonogram realizacji:
Zamówienie obejmuje świadczenie usługi cateringowej od dnia 17.08.2020 r. do 30.09.2021 r. Łącznie przewidziane jest 576 osobodni z obiadem i serwisem kawowym oraz 336 osobodni z serwisem kawowym.
Cześć I
Warsztaty w ramach zad. 4 projektu pn. „Warsztaty z zakresu opieki grupowe ogólne”:
dni powszednie, 6 grup po 12 osób przez 3 dni,
Szacunkowa liczba osobodni: 216 (obiad + serwis kawowy)
Szkolenia w ramach zad. 6 projektu pn. „Szkolenia cyfrowe grupowe”:
dni powszednie, 10 grup po 12 osób przez 3 dni,
Szacunkowa liczba osobodni: 360 (obiad + serwis kawowy)
Posiłki należy dostarczyć na przerwę obiadową w każdym dniu szkolenia (warsztatów), nie wcześniej niż na 30 minut i nie później niż 10 minut przed wynikającą z harmonogramu przerwą. Naczynia, opakowania, sztućce i resztki posiłku należy zabrać najpóźniej 30 minut po zakończeniu przerwy obiadowej,
Część II
Grupy wsparcia w ramach zad 5 projektu pn. „Grupa wsparcia”:
dni powszednie, 28 grup po 12 osób 2 razy w miesiącu,
Szacunkowa liczba osobodni: 336 (serwis kawowy)
Posiłki należy dostarczyć na serwis kawowy w każdym dniu szkolenia (warsztatów, grup wsparcia), najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem zajęć. Składniki serwisu kawowego (tj. kawa, herbata, woda mineralna gazowana i niegazowana, zimny bufet – ciastka, kanapki, owoce) powinny być dostępne dla uczestników spotkań w czasie jej trwania. Naczynia, opakowania, sztućce i resztki posiłku należy zabrać najpóźniej 30 minut po zakończeniu szkolenia.

4. Zestawienie asortymentu dla 12 osób.
Część I - obiad:
- I danie
- II danie
- woda niegazowana i gazowana
Obiad dla każdego uczestnika powinien być podany na ciepło w pojemniku termoizolacyjnym (pudełko jednorazowe, zamykane) z kompletem sztućców jednorazowych, serwetek oraz wodą w opakowaniu jednorazowym. Obiad należy dostarczyć jako wyporcjowany.
Część II – serwis kawowy:
- kawa
- herbata
- woda gazowana i niegazowana
- zimny bufet – ciastka, kanapki, owoce.

5. Zobowiązania Wykonawcy:
a) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia produktów i potraw zdatnych do spożycia oraz podanie ich zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia
b) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków gotowanych w tym samym dniu, w którym świadczona jest usługa cateringowa,
c) Posiłki będą przygotowywane przez Wykonawcę w obiekcie, dla którego Wykonawca posiada decyzję inspektora sanitarnego o dopuszczeniu obiektu do przygotowywania posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia osób i prowadzenia usług żywienia w systemie cateringowym,
d) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku, gdy żywność (potrawy lub napoje) przygotowane i dostarczone przez niego spowodują chorobę lub rozstrój zdrowia u uczestników szkoleń
e) Wykonawca odpowiada za usuwanie i utylizację odpadków i śmieci zarówno w trakcie spotkań jak i po ich zakończeniu
f) Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem oraz zapleczem organizacyjnym i technicznym koniecznymi do wykonania przedmiotu umowy
g) Wykonawca będzie ponosił wszelką odpowiedzialność za utrzymanie właściwego poziomu żywienia oraz zgodności składu wartościowego i jakościowego posiłków wynikających z zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do protokołów pokontrolnych oraz wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków.
h) Wykonawca odpowiada za należytą eksploatację pomieszczeń i wyposażenia zapewnionych przez Zamawiającego w związku z wykonaniem przedmiotu umowy (w tym sal szkoleniowych, stołów)
i) Rozliczenia finansowe z Wykonawcą będą odbywały się na podstawie faktur VAT.
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć do siedziby Zamawiającego fakturę w terminie do 10 dnia kolejnego miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca, w którym usługa była wykonywana.
j) Wynagrodzenie obliczone będzie jako iloczyn faktycznej ilości osób i ilości dni (osobodni) w danym miesiącu oraz ceny jednostkowej wynikającej z oferty Wykonawcy i płatne miesięcznie (okres rozliczeniowy: miesiąc kalendarzowy) z dołu, przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. Strony ustalają, że za datę terminowej płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości posiłków, niż maksymalna, a w takiej sytuacji Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności o zapłatę za ilość stanowiącą różnicę między maksymalną ilością posiłków, a ilością rzeczywiście realizowaną na podstawie poszczególnego zlecenia Zamawiającego.
6. Zobowiązania Zamawiającego:
a) zapewnienie Wykonawcy dostępu do sal, na których będą świadczone usługi
b) zapewnienie niezbędnej ilości stołów, na których Wykonawca będzie przygotowywał posiłki do wydania
c) zapewnienie dostępu do bieżącej wody

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 11:00


» Location

Sanguszków 28A
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Food services

» Buyer data

Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych
Sanguszków 28A
Tarnów 33-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in