Dowóz dzieci z niepełnosprawnością do placówek oświatowych.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest usługa dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Zielonce do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części. Wykonawca zapewni pojazdy przystosowane do przewozu uczniów niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami określonymi w projektach umów, stanowiących załączniki nr 6.1 – 6.3 do SIWZ. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności kierowców oraz opiekunów bezpośrednio wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 10:00


» Location

Literacka 20
Zielonka 05-220
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Passenger transport services

» Buyer data

Centrum Usług Wspólnych
Literacka 20
Zielonka 05-220
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in