Roboty budowlane dotyczące przystosowania obiektu zajmowanego przez Dom Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Rojnej 18a do wymogów p.poż.- dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Roboty budowlane dotyczące przystosowania obiektu zajmowanego przez Dom Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Rojnej 18a do wymogów p.poż.- dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Zakres robót obejmuje przystosowanie obiektu do wymogów przepisów p.poż: instalacji hydrantowej, instalacji oświetlenia awaryjnego i oddymiania klatek schodowych oraz robót budowlanych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 i 1a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentacji projektowej.
3. Zamawiający informuje, że wszędzie tam gdzie w treści Opisu planowanych robót i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej w dalszej części STWiORB ) oraz Przedmiar robót, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Opis oceny równoważności (jeżeli przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - art. 29 ust. 3 ustawy, lub przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - art. 30 ust. 1-3 ustawy) Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej oraz specyfikacji wykonania
i odbioru robót, stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc, zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom.
4. Odpowiednio do rodzaju robót występujących w niniejszym zamówieniu Wykonawca, na koszt własny, zobowiązany będzie do:
a) zabezpieczenia i chronienia mienia na własny koszt,
b) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska
w miejscu robót i jego otoczeniu,
c) usunięcie zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania odpadów określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 797) oraz zapisami STWiORB.
5.Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu w formie pisemnej wyników badań, certyfikatów oraz deklaracji zgodności z Polskimi i Europejskimi Normami na materiały
i urządzenia przed ich użyciem.
6.Uzgodnienia dokonywane przez Wykonawcę z Zamawiającym wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
7.Sprawdzanie robót przez Zamawiającego nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu ujawnionych wad w późniejszym terminie.
8.Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu wyrządzenia szkód osobom trzecim w trakcie realizacji umowy.
9.Wykonawca ponosi odpowiedzialności za szkody i straty w robotach, materiałach i sprzęcie spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji robót budowanych oraz przy usuwaniu wad w okresie gwarancji.
10. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych i na własny koszt dostarczy je na teren budowy.
11. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza budowy, zapewnienia miejsca gromadzenia odpadów i ich usunięcia oraz wykonania niezbędnego zabezpieczenia prowadzonych prac, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody majątkowe i osobowe spowodowane swym dziamaniem lub zaniechaniem na zasadach ogólnych.
12. Wykonawca, bez dodatkowego wynagrodzenia, zobowiązuje się do usunięcia odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia (min. powstały materiał rozbiórkowy) poza teren robot, zgodnie
z zapisami określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797).
13. Wykonawca na bieżąco będzie usuwał zanieczyszczenia powstałe w trakcie wykonywania prac budowlanych.
14. Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz gromadzić wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały w sposób nie prowadzący do kolizji.
15. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązuje się uporządkować miejsce realizacji robót i przekazać je Zamawiającemu w terminie odbioru robót.
16.Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania pełnej dokumentacji odbiorowej (atesty, aprobaty, opinie, wyniki badan, karty gwarancyjne, instrukcje użytkowania i obsługi wszystkich zainstalowanych urządzenie i inne).
17. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania polisy OC od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w kwocie nie mniejszej niż 200 000 zł. Kopię polisy Wykonawca załączy do umowy.
18.Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy:
1) Wykonawca/Podwykonawca na czas realizacji umowy zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę), osoby wykonujące czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie związane z wykonywaniem robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, tj. robót ogólnobudowlanych, elektrycznych, hydraulicznych, dekarskich, malarskich, stolarskich przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Powyższy wymóg dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg ten nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie np. kierujących budową lub dostawców materiałów budowlanych.
2) W celu weryfikacji realizacji zamówienia Wykonawca/podwykonawca będzie zobowiązany na każdorazowe żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym nic 5 dni roboczych, do przedłożenia Wykazu osób wykonujących roboty objęte przedmiotem zamówienia, łącznie ze wskazaniem podstawy zatrudnienia, celem wykazania okoliczności,
o których mowa w ust. 1. Wraz z wykazem należy złożyć oświadczenie potwierdzające fakt zatrudnienia wykazanych osób na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie w formie pisemnej powinno zawierać w szczególności dane podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia, wykazanie liczby osób zatrudnionych, rodzaj umowy o pracę oraz podpisy osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy/podwykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/podwykonawcę zanonimizowanych umów o pracę i dokumentów potwierdzających odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne pracowników realizujących zamówienie.
3) Anonimizacja umów o pracę oraz dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, powinna zostać przeprowadzona w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, tj. usunięcia z umów o pracę danych osobowych pracowników w szczególności: adresów, nr Pesel pracowników. Informacje tj. data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do zweryfikowania.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.08.2020 | 10:00


» Location

ul.Kilińskiego 102
Łódź 90-012
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
ul.Kilińskiego 102
Łódź 90-012
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in