„Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm. Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej””

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia: „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego: „Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm. Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej”” jest wykonanie robót w zakresie niezbędnym do dokonania odbudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka gmina Frombork oraz doprowadzenie do stanu przed zniszczeniem budynku w wyniku pożaru. Zamówienie obejmuje w szczególności następujące roboty: 1. Roboty branży budowlanej: a) Dach i strop b) Roboty rozbiórkowe c) Elewacja d) Roboty budowlane e) Stolarka f) Zagospodarowanie terenu g) Roboty porządkowe 2. Roboty branży sanitarnej 3. Roboty branży elektrycznej: a) Elektryczny b) Instalacja uziomowa c) Pomiary. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, tj. robót budowlanych do wykonania został określony w dokumentacji projektowej inwestycji opracowanej przez jednostkę projektową: „PLAN“ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE mgr inż. Arch. Jarosław Abramowicz, ul. Hetmańska 35 A, 15-727 Białystok. 3. Zamawiający informuje, że: a) zamówienie realizowane będzie na podstawie Decyzji administracyjnej Starosty Braniewskiego Nr 153/2019 z dnia 17.10.2019r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego. b) zamówienie dotyczy projektu pn. „Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm. Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej” dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr 00143-6523.2-SW1410057-19/20, zawartej dnia 23.01.2020 roku, c) dokumentacja projektowa inwestycji stanowiąca szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi pakiet ZAŁĄCZNIKA NR 10 do SIWZ gdzie: - ZAŁĄCZNIK Nr 10.1 - Projekt budowlany: Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Baranówka nr gr. 109/50 gmina Frombork obręb Ronin (Jednostka projektowa: „PLAN“ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE mgr inż. Arch. Jarosław Abramowicz, ul. Hetmańska 35 A, 15-727 Białystok; Autor: Architektura: mgr inż. Arch. Jarosław Abramowicz; Konstrukcja: mgr inż. Rafał Wasilczyk; Instalacje sanitarne: mgr inż. Jacek Zagórecki; Instalcje elektryczne: mgr inż. Adam Kulenko; Data opracowania: 23.05.2019 r.) - ZAŁĄCZNIK Nr 10.2 - Projekt wykonawczy: Odbudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Baranówka nr gr. 109/50 gmina Frombork obręb Ronin (Jednostka projektowa: „PLAN“ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE mgr inż. Arch. Jarosław Abramowicz, ul. Hetmańska 35 A, 15-727 Białystok; Autor: Architektura: mgr inż. Arch. Jarosław Abramowicz; Konstrukcja: mgr inż. Rafał Wasilczyk; Data opracowania: 23.05.2019 r.) - ZAŁĄCZNIK NR 10.3 - Przedmiary robót: Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm. Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej, w tym: - ZAŁĄCZNIK NR 10.3.1 – Przedmiar robót – branża budowlana, - ZAŁĄCZNIK NR 10.3.2 – Przedmiar robót – branża elektryczna, - ZAŁĄCZNIK NR 10.3.3 – Przedmiar robót – branża sanitarna (Jednostka projektowa: MS Obsługa Inwestycji mgr inż. Marcin Stefanowicz, ul. Scaleniowa 17/12, 15-780 Białystok; Autor: mgr inż. Marcin Stefanowicz; Data opracowania: 02.04.2020 r.) UWAGA: Przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy do wyceny ofertowej przedmiotu zamówienia i tym samym wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu zamówienia. - ZAŁĄCZNIK NR 10.4 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB): Odbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranówka, gm. Frombork z przeznaczeniem na punkt informacji lokalnej. (Jednostka projektowa: „PLAN“ PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE mgr inż. Arch. Jarosław Abramowicz, ul. Hetmańska 35 A, 15-727 Białystok; Autor: Architektura: mgr inż. Arch. Jarosław Abramowicz; Konstrukcja: mgr inż. Rafał Wasilczyk; Data opracowania: 23.05.2019 r.) - ZAŁĄCZNIK NR 10.4 - Decyzja administracyjna Starosty Braniewskiego Nr 153/2019 z dnia 17.10.2019 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę. UWAGA: - W myśl zapisów art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - jeżeli przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych opisanym. - Przy czym w myśl zapisów art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – jeżeli Wykonawca powoła się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, to jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4. Wymagania i warunki wykonania zamówienia: 1) Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z zakresem prac i warunkami ich wykonania. 2) Wykonawca zobowiązuje się do przetransportowania i zmagazynowania odpadów powstałych w wyniku realizacji robót w miejsce unieszkodliwiania odpadów oraz udokumentowania sposobu ich zagospodarowania. 3) Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia przez Wykonawcę umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców należnych im za wykonane roboty za uprzednim wyrażeniem zgody na zawarcie takiej umowy przez Zamawiającego. 4) W przypadku wygrania przetargu, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, aktualnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w wymiarze reasekuracji co najmniej w wymiarze 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych). 5) W przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale Podwykonawców - Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z Podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych. 6) Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu szczegółowy KOSZTORYS OFERTOWY na wartości określone w FORMULARZU CENOWYM. 5. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: 1) obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego 2) wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia. 6. Zamawiający wymaga udzielenia na przedmiot zamówienia co najmniej 36 miesięcy gwarancji jakości, licząc od daty odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru końcowego. Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę będzie jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 9. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 10. Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia na roboty budowlane Podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający informuje, że powyższe zasady nie będą miały zastosowania wobec dalszych Podwykonawców.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.08.2020 | 10:00


» Location

Młynarska 5a
Frombork 14-530
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Frombork
Młynarska 5a
Frombork 14-530
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in