Świadczenie usług przewozowych tj. dowóz i rozwóz uczniów w roku szkolnym 2020/2021

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie usług przewozowych tj. dowóz i rozwóz uczniów w roku szkolnym 2020/2021”

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dowóz dzieci kurs poranny rozpoczęcie około 630
Rozwóz dzieci kurs popołudniowy po lekcjach około godz.1300

Przewidywana ilość kilometrów średnia dzienna – około 415 km.
Dowożonych będzie około 380 uczniów do trzech Szkół na terenie Gminy Garbów.
Trasy dowozu i odwozu uczniów określone będą w harmonogramie sporządzonym przez dyrektorów szkól.
Oprócz kursów wynikających z harmonogramu wykonawca może zlecić przywozy dzieci na okolicznościowe imprezy i odwozić je do domu. Przejazdy te będą zlecać każdorazowo dyrektorzy szkół w uzgodnieniu z upoważnionym pracownikiem.
Do realizacji ww. przewozów Wykonawca jest zobowiązany posiadać co najmniej: 4 pojazdów przeznaczonymi do wykonywania zamówienie w tym 2 pojazdy powinny mieć miejsc siedzących, co najmniej 50 odpowiednio przygotowanymi pod względem stanu technicznego.
Podczas ustalania dziennej liczby kilometrów przewozu w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia nie będzie brana pod uwagę odległość, jaką autobus pokona od miejsca postoju do miejsca rozpoczęcia usługi oraz od miejsca zakończenia usługi do jego miejsca postoju.
Przewozy uczniów odbywać się będą pod nadzorem opiekunów wyznaczonych przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osobom przewożonym właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny oraz komfortu jazdy, zgodnie z przepisami i zasadami określonymi m. in. w prawie przewozowym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przewozu dzieci i młodzieży szkolnej.
Wykonawca usługi zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
W przypadku awarii autobusu w trakcie realizacji usługi , Wykonawca ma obowiązek zapewnić podstawienie autobusu zastępczego na czas usunięcia tej awarii.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie ilości kilometrów oraz godzin odwożenia i dowożenia.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Warunki wykonywania przedmiotu zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.08.2020 | 10:00


» Location

ul. Krakowskie Przedmieście 50
Garbów 21-080
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Passenger transport services

» Buyer data

Gmina Garbów
ul. Krakowskie Przedmieście 50
Garbów 21-080
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in