Naprawy, przeglądy i dostawa części zamiennych do maszyn leśnych typu harwester i forwarder (III tura)

» Notice description

3.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
Część nr 1: ,,Naprawa i serwis maszyn leśnych”
Część nr 2: ,,Dostawa części zamiennych do maszyn leśnych”.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części. Oferta złożona daną część musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tej części zamówienia.

1) Część zamówienia nr 1 „Naprawa i serwis maszyn leśnych” obejmuje wykonywanie napraw oraz przeglądów maszyn leśnych typu harwester i forwarder będących na wyposażeniu Nadleśnictwa Skrwilno.
Przedmiot zamówienia obejmuje naprawę maszyn typu:
Harwester Ponsse Ergo 6W rok produkcji 2014 – szt. 1
Forwarder Ponsse Elk 6W rok produkcji 2014 – szt. 1

Usługi napraw i przeglądów wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego zgodnie z wyszczególnionymi zasadami:
 Awarie maszyn leśnych zgłaszane będą doraźnie, niezwłocznie po ich wystąpieniu. Każdorazowo zlecona naprawa, polegać będzie na przywróceniu przedmiotu zamówienia do pełnej sprawności technicznej, poprzez wymianę lub naprawę uszkodzonych elementów. Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania rodzaju części zamiennych niezbędnych do wykonania naprawy.
 Wykonywanie usług objętych przedmiotem zamówienia będzie realizowane na podstawie:
• przedstawionej w ofercie stawki za roboczogodzinę,
• przedstawionej w ofercie stawki za dojazd,

Szczegółowy zakres naprawy oraz wszystkie czynności wykonywane przez Wykonawcę muszą być wcześniej uzgodnione z Zamawiającym, w szczególności w zakresie liczby roboczogodzin. Wykonawca musi zapewniać wykonanie napraw, wynikających z uszkodzeń oraz specyfiki i technologii zlecanej naprawy, z uwzględnieniem specjalistycznej budowy maszyn będących przedmiotem zamówienia.

Nadleśnictwo będzie dokonywało zapłaty za faktycznie wykonane naprawy (nie za dyspozycyjność zakładu). Niniejsze zamówienie obejmuje usunięcie awarii wynikających z eksploatacji maszyn, dlatego nie jest możliwe precyzyjne określenie ich częstości i rodzaju – grupy uszkodzeń.

Szacunkowy zakres naprawy będzie obejmował w rbg. następujące elementy maszyn:
Diagnostyka komputerowa maszyn i ich układów – 45 rbg.
Naprawa instalacji elektrycznej maszyn wraz z podzespołami - 15 rbg.
Naprawa układu kierowniczego – 20 rbg.
Naprawa układu hamulcowego – 20 rbg.
Naprawa silnika i jego osprzętu – 40 rbg.
Naprawa układu zasilania paliwem i powietrzem – 15 rbg.
Naprawa układu przeniesienia mocy – 30 rbg.
Naprawa zawieszenia –30 rbg.
Naprawa klimatyzacji –10 rbg.
Naprawa lakierniczo-blacharska –5 rbg.
Naprawa układu hydraulicznego –80 rbg.
Naprawa głowicy ścinkowej –60 rbg.
Razem: 370 rbg.

Zamawiający podaje szacunkową ilość roboczogodzin w celu dokonania kalkulacji cenowej przez Wykonawcę. Przewidywana łączna ilość zlecanych napraw 24, przewidywana łączna ilość zlecanych roboczogodzin 370 (w terminie do 12 miesięcy od daty popisania umowy dla dwóch maszyn łącznie lub realizacji kwoty umowy). Faktyczna liczba zleceń (tj. liczba awarii, napraw bieżących) zależeć będzie od zapotrzebowania Zamawiającego, przy czym Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku, jeśli faktyczna liczba napraw czy zakupionych części, będzie niższa niż przyjęta do kalkulacji wartości przedmiotu zamówienia.
Czynności naprawcze będą rozliczane jako suma kosztów robocizny (liczonej jako iloczyn przepracowanych rbg. oraz stawki za 1 rbg.) oraz dojazdu na trasie: siedziba wykonawcy-miejsce naprawy-siedziba wykonawcy. Ze względu na brak możliwości przewidzenia zakresu napraw, a przede wszystkim czasochłonności i niezbędnych części, założono dla potrzeb ustalenia ceny ofertowej i umownej:
• orientacyjna ilość roboczogodzin – 370 rbg.,
• wartość robocizny = 370 rbg x zaproponowana stawka za 1 rbg.,
• cena za dojazd = cena za 1 km x liczba km od siedziby Wykonawcy do siedziby nadleśnictwa (w dwie strony) x 24 (orientacyjna ilość dojazdów),
• Zamawiający zastrzega, że stawka za 1 km dojazdu nie może przekroczyć 2,50 zł brutto,
• cena ofertowa (cena za całość przedmiotu zamówienia) = orientacyjna wartość materiałów i części + wartość robocizny + cena za dojazd.
Stawka roboczogodziny winna uwzględnić m.in. wszystkie narzuty, koszty ogólne i pośrednie oraz zysk.
Rozliczenie z Zamawiającym następowało będzie w oparciu o faktycznie przepracowane roboczogodziny przeliczone zgodnie z zaoferowaną stawką za rbg. Z uwzględnieniem kosztów dojazdu.
Czas przyjazdu serwisu celem dokonania naprawy do Zamawiającego wynosić może maksymalnie do 72 godz. od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego zamówienia (pocztą elektroniczną). Czas reakcji serwisu stanowi kryterium wyboru oferty, szczegółowy opis znajduje się w rozdziale 14 SIWZ. Usługa naprawy winna być wykonana w terminie do 3 dni licząc od chwili przystąpienia do naprawy. Przedłużenie terminu może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego (w przypadku skomplikowanej naprawy lub braku dostępności części (zapasów magazynowych) termin jej realizacji na wniosek wykonawcy będzie uzgodniony z Zamawiającym.
W przypadku nieuzasadnionego opóźnienia w podjęciu naprawy, trwającego dłużej niż 72 godz. od daty zgłoszenia. Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania przedmiotowej usługi innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
Miejsce wykonywania napraw to teren Nadleśnictwa Skrwilno lub inne nadleśnictwo na terenie RDLP w Toruniu, do którego maszyny Nadleśnictwa Skrwilno mogą zostać udostępnione/przekazane.
Z każdej wykonanej usługi na potwierdzenie jej prawidłowej realizacji zostanie sporządzony protokół odbioru, który jest podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę i zapłaty należności przez Zamawiającego.
Wymontowane (zużyte) części zamienne, płyny, itp. zostaną zutylizowane przez Wykonawcę na jego koszt.

2) Część zamówienia nr 2 ,,Dostawa części zamiennych do maszyn leśnych” obejmuje dostawę części zamiennych do maszyn leśnych typu harwester i forwarder będących na wyposażeniu Nadleśnictwa Skrwilno.
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę części zamiennych do maszyn typu:
Harwester Ponsse Ergo 6W rok produkcji 2014 – szt. 1
Forwarder Ponsse Elk 6W rok produkcji 2014 – szt. 1
Dostawy będące przedmiotem zamówienia będą realizowane na podstawie złożonego przez przedstawiciela Zamawiającego zamówienia. Zamówienia zgłaszane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego udzielania wsparcia technicznego, polegającego np. na konsultacjach telefonicznych w zakresie rodzaju części zamiennych niezbędnych do naprawy.

Rozliczenie odbywać się będzie na podstawie wartości części zamiennych użytych do naprawy z uwzględnieniem zaoferowanego przez Wykonawcę narzutu. W celu weryfikacji stosowanego narzutu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie do przedstawienia kopii odpowiednich dokumentów zakupu części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (faktura, paragon lub rachunek), które zostały zamówione do maszyn Zamawiającego.
Orientacyjna wartość materiałów eksploatacyjnych i części wraz z kosztami przesyłki wynosi 129 500 zł netto.
Zamawiający podaje szacunkową wartość zamawianych części zamiennych w celu dokonania kalkulacji cenowej przez Wykonawcę (w terminie do 12 miesięcy od daty popisania umowy dla dwóch maszyn łącznie lub realizacji kwoty umowy). Dostawy zależeć będą od zapotrzebowania Zamawiającego, przy czym Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku, jeśli faktyczna wartość zakupionych części, będzie niższa niż przyjęta do kalkulacji wartości przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga wyłącznie nowych - oryginalnych części producenta lub części o parametrach równoważnych o potwierdzonej jakości i wolne od wad. Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego dostawę zamienników części, lecz ich parametry nie mogą być gorsze niż zalecane przez producenta maszyny.
Dostawa (przesyłka) części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych odbywa się staraniem Wykonawcy. Koszty przesyłki ponosi Zamawiający, koszty nie mogą być wyższe niż ujęte w cenniku firmy przewozowej.
W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie sukcesywnie dostarczać materiały eksploatacyjne w następujących szacunkowych ilościach:
- olej silnikowy – 200 litrów (wymiana co 500 mtg),
- olej hydrauliczny – 600 litrów,
- olej przekładniowy GL-5 – 400 litrów (wymiana co 1000 mtg),
- smar – 100 kg.
Strony dopuszczają możliwość dokonywania napraw z wykorzystaniem części zakupionych bezpośrednio przez Zamawiającego – w szczególności w sytuacjach, gdy Zamawiający będzie miał możliwość ich nabycia w cenach niższych od oferowanych przez Wykonawcę.
W celu pilnego usuwania drobnych awarii Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania przez Wykonawcę punktu sprzedaży (sklep, salon itp.) w którym będzie możliwy zakup ogólnodostępnych części typu: węże, przewody, adaptery, uszczelki, filtry, złączki, zaślepki itp., z zastrzeżeniem, że ww. punkt sprzedaży nie może być zlokalizowany w odległości większej niż 25 km od siedziby Zamawiającego (poruszając się drogą publiczną). W powyższej sytuacji, Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru części zamiennych własnym staraniem, co skutkuje brakiem możliwości doliczenia do ww. części narzutu przez Wykonawcę. Jeżeli ww. punkt sprzedaży nie będzie dysponował niezbędnymi do naprawy częściami, wówczas Wykonawca zgodnie z zamówieniem zobowiązany będzie dostarczyć własnym staraniem brakujące części w terminie zadeklarowanym w złożonej ofercie. Wykonawcy przysługuje zwrot kosztów wysyłki za dostawę części zamiennych w wysokości poniesionych przez Wykonawcę kosztów wysyłki.
Wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury za części zamienne i materiały eksploatacyjne wskazując w przedmiocie zamówienia nazwę części zamiennej lub materiału eksploatacyjnego w faktycznie dostarczonych ilościach.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia części zamiennych max. w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Czas dostarczenia części zamiennych stanowi kryterium wyboru oferty, szczegółowy opis znajduje się w rozdziale 14 SIWZ.
Przedłużenie terminu dostawy może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego (w przypadku braku dostępności części - zapasów magazynowych) termin jej dostawy na wniosek Wykonawcy będzie uzgodniony z Zamawiającym, warunkiem przedłużenia terminu dostawy jest przedstawienie Zamawiającemu dokonania zamówienia części zamiennych z określeniem terminu dostawy oraz potwierdzeniem wpłaty zaliczki przez Wykonawcę).
Z każdej dostawy na potwierdzenie jej prawidłowej realizacji zostanie sporządzony protokół odbioru, który jest podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę i zapłaty należności przez Zamawiającego.

3) Miejsce wykonywania napraw to teren Nadleśnictwa Skrwilno lub inne nadleśnictwo RDLP w Toruniu, do którego maszyny Nadleśnictwa Skrwilno mogą zostać udostępnione/przekazane.
4) Wykonawca udzieli minimum 6 m-cy rękojmi na:
 wykonywane usługi (dotyczy części zamówienia nr 1),
 dostarczone części i materiały (dotyczy części zamówienia nr 2). W przypadku, gdy producent na części zamienne udzieli odrębnej dłuższej gwarancji (w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany przekazać Zamawiającemu kartę gwarancyjną).
Rękojmia udzielana jest na zasadach opisanych we wzorze umowy (zał. nr 7 do SIWZ).
5) W stosunku do części zamówienia nr 1 i 2 Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 10 % wartości przedmiotu zamówienia. Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z Umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od Umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących Przedmiotem Umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.08.2020 | 09:00


» Location

ul. Leśna 5
Skrwilno 87-510
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Maintenance of machines, equipment and spare parts

» Buyer data

Nadleśnictwo Skrwilno
ul. Leśna 5
Skrwilno 87-510
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in