Dostawa artykułów informacyjno - promocyjnych opatrzonych właściwym logo

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów informacyjno-promocyjnych opatrzonych właściwym logo.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Tom II SIWZ tj.: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zwany w dalszej części „SOPZ”.
3. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. W przypadkach, kiedy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę co prowadziłoby do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe,
patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.
6. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a wskazane powyżej odniesienia
należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. 7. Pod pojęciem rozwiązań równoważnych Zamawiający rozumie takie rozwiązania, które posiadają parametry techniczne i/lub funkcjonalne
spełniające co najmniej warunki określone w Tomie II SIWZ- SOPZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że
oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 11:00


» Location

Kolska 12
Warszawa 01-045
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Recording and presentation equipment, its maintenance and repair

» Buyer data

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy
Kolska 12
Warszawa 01-045
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in