Dowóz dzieci do Zespołów Szkół z terenu Gminy Burzenin

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci z terenu Gminy Burzenin do Zespołu Szkół w Burzeninie i Zespołu Szkół w Waszkowskiem w roku szkolnym 2020/2021.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
1) Część I. Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Burzeninie.
Dowóz powinien być wykonywany jednym autobusem posiadającymi minimum 50 miejsc siedzących każdy i jednym autobusem posiadającym minimum 23 miejsca siedzące.
2) Część II. Dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Waszkowskiem.
Dowóz powinien być wykonywany minimum dwoma autobusami posiadającymi minimum 50 miejsc siedzących każdy.
3. Autobusy, którymi świadczone będą usługi dowozu muszą spełniać warunki dotyczące autobusów szkolnych o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia oraz innych przepisach dotyczących przewozów.
4. W każdym kursie na całej jego długości Zamawiający zapewni opiekunów dzieci i młodzieży.
5. Autobus szkolny zatrzymuje się wyłącznie na wyznaczonych przystankach i przewozi jedynie dzieci/uczniów szkół oraz osoby sprawujące funkcję opiekuna.
6. Długość poszczególnych kursów nie obejmuje dojazdu autobusów do przystanków rozpoczynających oraz odjazdu z przystanków kończących kurs. Koszty te oferent musi wliczyć w oferowaną cenę netto za km.
7. Dopuszcza się możliwość zmiany kursów, liczby kilometrów, godzin odjazdów autobusów w zależności od potrzeb w danym roku szkolnym.
8. Szczegółowy wykaz tras i ich długość została wykazana w załączniku nr 1 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 9 SIWZ.
9. Na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy dopuszcza się nie częściej niż raz na 6 miesięcy zmianę stawki za km przewozu dzieci o wskaźnik wynoszący 1/3 wielkości procentowej zmiany ceny oleju napędowego (proporcji aktualnej na dzień poprzedzający datę złożenia wniosku, ceny hurtowej oleju napędowego, dostępnej na stronie PKN Orlen www.orlen.pl do ceny hurtowej obowiązującej na dzień podpisania umowy lub dokonania jej ostatniego aneksowania ze względu na zmianę ceny oleju napędowego) oraz o wskaźnik wynoszący 1/3 wielkości procentowego wzrostu pracy minimalnej zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w stosunku do wysokości płacy minimalnej obowiązującej na dzień podpisania umowy lub stosownie – jej ostatniego aneksowania. Pierwsza zmiana ceny może być dokonana nie wcześniej niż po 6 miesiącach od daty podpisania umowy.
10. Jeżeli w danym kursie przewożone jest dziecko/uczeń niepełnosprawny zezwala się na bezpłatny przewóz autobusem szkolnym dodatkowej osoby (rodzica/opiekuna prawnego) sprawującej opiekę podczas przewozu wyłącznie nad tym dzieckiem/uczniem.
11. Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi dopuszczone do pracy z małoletnimi – kierowcy, opiekunowie muszą być uprzednio sprawdzeni czy nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, a informacja o wynikach sprawdzenia winna być przedstawiona w formie oświadczenia Wykonawcy przed podpisaniem umowy oraz minimum raz w każdym kolejnym roku, a także niezwłocznie (7 dni) po zmianie osób obsługujących kursy lub przed tą zmianą.
12. Wykonawca ma obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę osoby wykonujące w trakcie realizacji zamówienia czynności kierowców pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia oraz pracowników – opiekunów dzieci i młodzieży przeznaczonych do realizacji zamówienia – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie korzystać z podwykonawców jest on zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące tych podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego zawarto w § 15 wzoru umowy stanowiący załącznik do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.08.2020 | 10:00


» Location

ul. Sieradzka 1
Burzenin 98-260
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Passenger transport services

» Buyer data

Gmina Burzenin
ul. Sieradzka 1
Burzenin 98-260
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in