Remont drogi w miejscowości Czernice - odcinek V

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) polegających na remoncie drogi
w miejscowości Czernice, zlokalizowanej na działce nr ewid. 2242, obręb Czernice, gmina Osjaków o długości łącznej 540 mb, zgodnie z projektem budowlanym, który stanowi załącznik do zgłoszenia robót budowlanych znak: AB.6743.347.2016, z dnia 09.06.2016 r., specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, SIWZ oraz złożoną ofertą. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
a) wykonanie robót przygotowawczych, pomiarowych i ziemnych,
b) profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej lub gruntowej ulepszonej kruszywem żużlowym
c) wykonanie o warstwy dolnej z tłucznia – grub. 10 cm
d) wykonanie na odcinku 540 mb warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm jezdni, na szerokości - 3 m,
e) remont 54 szt. zjazdów do pól i posesji polegający na wykonaniu nawierzchni z kruszywa łamanego o grubości 15 cm,
f) profilowanie ziemnych poboczy,
g) oznakowanie drogi,
h) wykonanie 4 szt. odwiertów, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego,
i) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej obiektu.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót (które mają charakter pomocniczy, informacyjny do kalkulacji ceny ofertowej). Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, z należytą starannością oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszelkie prace przygotowawcze określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione chociażby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: (1) specyfikacja techniczna, (2) dokumentacja projektowa. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów, uproszczeń lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek czy uzupełnień. Wszystkie materiały użyte do robót winny mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na nie zadowalającą jakość elementu budowli materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:
1) zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy;
2) prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami;
3) właściwy nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP i p.poż w trakcie wykonywania robót;
4) zapewnienie sprzętu do wykonywanych robót spełniającego normy techniczne;
5) pokrycie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem świadectw na materiały, wyroby
i urządzenia oraz badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów i wykonanych robót;
6) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, jeśli będzie konieczny;
7) zapłata opłat za składowanie odpadów;
8) przygotowanie obiektu i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wykonanego zakresu robót do dokonania odbioru przez Zamawiającego;
9) likwidacja placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu wszystkich prac, lecz nie później niż do dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy;
10) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
w trakcie trwania odbioru, w niezwłocznym terminie.
W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarach robót lub innych dokumentach przetargowych typów i/lub symboli materiałów oraz nazw ich producentów (lub inne oznaczenia wskazujące na pochodzenie), Zamawiający informuje, że nazwy każdorazowo mają charakter wyłącznie przykładowy. Zostały one określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy jakikolwiek zapis, który może wskazywać znaki towarowe, pochodzenie, Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo, technologicznie równoważnych, tj. takich, które zagwarantują realizację robót w zgodzie z dokonanym zgłoszeniem wykonywania robót i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. W przypadku wskazania w dokumentacji projektowej konkretnego materiału, Wykonawca oferując rozwiązanie równoważne musi wykazać, że proponowany materiał jest adekwatny pod względem funkcjonalnym, użytkowym, zapewnia analogiczny efekt końcowy i nie spowoduje jakiejkolwiek niekorzystnej zmiany z zakładanych właściwości przedmiotu umowy. W przypadku podania w opisach nazw własnych materiałów lub urządzeń, nie mają one na celu naruszenia przepisów art. 7 i art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, użytkowych i technologicznych Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym, w przypadku zaoferowania materiałów lub urządzeń równoważnych do materiałów i urządzeń określonych przykładowo w dokumentacji, wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych materiałów lub urządzeń wykazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem technicznym, jakościowym, użytkowym i funkcjonalnym (posiadają nie gorsze właściwości użytkowe, techniczne i funkcjonalne jakie zostały opisane w dokumentacji projektowej). Brak w ofercie opisu, o którym mowa powyżej, będzie traktowany jako deklaracja wbudowania materiałów wymienionych w dokumentacji projektowej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 11:00


» Location

Targowa 26
Osjaków 98-320
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Osjaków
Targowa 26
Osjaków 98-320
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in