Zakup wraz z dostawą urządzeń komputerowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych – 3 części

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego oraz urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS) – Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów; Podziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części:
Część 1 – Zestawy komputerowe:
Obejmuje dostawę zestawów komputerowych, w skład którego wchodzą: jednostka centralna + monitor + klawiatura + mysz + system operacyjny + pakiet biurowy + kamera internetowa + słuchawki z mikrofonem - dla szkół Powiatu Zawierciańskiego:
a) Zespół Szkół im. St. Staszica w Zawierciu – 10 zestawów
b) Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu – 16 zestawów
łącznie: 26 zestawów
Część 2 - Laptopy:
Obejmuje dostawę (komputerów przenośnych) laptopów dla szkół Powiatu Zawierciańskiego:
a) Zespół Szkół im. St. Staszica w Zawierciu – 10 sztuk
b) Zespół Szkół w Szczekocinach – 15 sztuk
c) Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu – 16 sztuk
d) Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach – 20 sztuk
e) Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu – 1 sztuka
łącznie: 62 sztuki

Część 3 - Urządzenia wielofunkcyjne:
Obejmuje dostawę urządzeń wielofunkcyjnych dla szkół Powiatu Zawierciańskiego:
a) Zespół Szkół im. St. Staszica w Zawierciu – 3 sztuki
b) Zespół Szkół w Szczekocinach – 1 sztuka
c) Zespół Szkół Ekonomicznych w Zawierciu – 1 sztuka
d) Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach – 4 sztuki
e) Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zawierciu – 1 sztuka
f) Zespół Szkół w Porębie – 1 sztuka
łącznie: 11 sztuk
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych zawarty jest w Formularzach specyfikacji techniczno-cenowej, które stanowią odpowiednio Załączniki nr 4a, 4b i 4c do SIWZ.
4. Wymagania szczegółowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
a) Zamawiający wymaga, aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, kompletny i sprawny, nie posiadał wad fizycznych i prawnych, pochodził z seryjnej produkcji, znajdował się w aktualnej ofercie producenta oraz został wprowadzony do obrotu zgodnie obowiązującymi przepisami prawa, co potwierdza oznaczenie CE, zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
b) Zamawiający nie dopuszcza jakiejkolwiek ingerencji (poza producentem) w dostarczony przedmiot zamówienia przed dostawą do Zamawiającego (np. w odniesieniu do komputerów dokładanie pamięci RAM, wymiana dysku, procesora, podnoszenie oprogramowania układowego itp).
c) Zamawiający wymaga aby wszystkie zaoferowane komputery zostały wyprodukowane zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001 lub systemem równoważnym, monitor – zgodnie z ISO 9001 i ISO 14001 lub równoważny.
d) Zamawiający wymaga aby zaoferowana licencja i oprogramowanie:
było nowe, nieużywane, nigdy wcześniej nie było aktywowane. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia legalność licencji u producenta oprogramowania.
pochodziło z legalnego źródła i posiadało wszystkie składniki potwierdzające legalność ich pochodzenia (np.: oryginalne opakowanie, oryginalny nośnik, umowa licencyjna, klucz licencyjny itp.),
nie naruszało ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
pochodziło z oficjalnych kanałów sprzedaży i dystrybucji producenta na polski rynek,
było gotowe do użycia zgodnie z przeznaczeniem, bez ponoszenia dodatkowych nakładów.
e) W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how, Wykonawca poniesie wszystkie koszty i wydatki z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.
f) W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących przedmiotowej dostawie, takich jak transport i ubezpieczenie na czas transportu, załadunek i rozładunek, wniesienie do pomieszczenia/pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz wszelkich innych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
g) Zamawiający wymaga aby dostarczony sprzęt objęty był gwarancją producenta na okres określony w Załączniku nr 4a, 4b i 4c do SIWZ.
h) Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
5. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub miejsce pochodzenia, a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z przedmiotem zamówienia pełnej dokumentacji związanej ze sprzętem, w języku polskim (lub wraz z tłumaczeniem na język polski), a w szczególności:
a) Instrukcji obsługi lub podręczników użytkownika,
b) Kart gwarancyjnych lub innych dokumentów związanych z udzieloną gwarancją.
7. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do poszczególnych szkół zgodnie z informacją, zawartą w SIWZ (w dniu roboczym, w godzinach pracy szkoły).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 11:00


» Location

ul. Sienkiewicza 34
Zawiercie 42-400
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Powiat Zawierciański
ul. Sienkiewicza 34
Zawiercie 42-400
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in