Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oławie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oławie w zakresie:
a) przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych (listy zwykłe, listy zwykłe priorytet, listy polecone, listy polecone priorytet, listy polecone ZPO, listy polecone ZPO priorytet),
b) paczek i przesyłek kurierskich zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz.1041),
c) zwrot przesyłek niedoręczonych, z podaniem przyczyny niedoręczenia,
d) doręczenie niezwłocznie do Zamawiającego zwrotnych potwierdzeń odbioru po ich skutecznym doręczeniu,
e) transport przesyłek od Zamawiającego do placówek nadawczych Wykonawcy.
2. Usługi pocztowe świadczone będą od 19.08.2020 r. do 18.08.2021 r.
3. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w szczególności zgodnie z Prawem pocztowym i aktami wydanymi na jego podstawie.
4. Usługą objęte są wszelkie rodzaje przesyłek i paczek pocztowych określonych w Prawie pocztowym.
5. Usługi pocztowe świadczone przez Wykonawcę, a nieobjęte przedmiotem zamówienia lub objęte przedmiotem zamówienia, a nie wycenione w formularzu cenowym w ofercie Wykonawcy ‐ będą świadczone w oparciu o obowiązujący regulamin świadczenia usług pocztowych Wykonawcy oraz jego aktualny cennik.
6. Wykonawca zobowiązany będzie odbierać z siedziby Zamawiającego przesyłki i paczki pocztowe. Korespondencja odbierana będzie co najmniej raz dziennie, od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 13.30 - 14.00.
7 Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania przesyłek adresowanych do Zamawiającego co najmniej raz dziennie w dni robocze, od poniedziałku do piątku w zaoferowanych przez siebie godzinach
8. Nadawanie przesyłek lub paczek pocztowych objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego.
9. Usługi pocztowe opłacane będą za pomocą opłaty z dołu.
10. Zamawiający nie dopuszcza obowiązku stosowania opakowań Wykonawcy przy nadawaniu przesyłek listowych lub paczek pocztowych.
11. Płatności za świadczone usługi zostaną dokonane na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu okresu rozliczeniowego odpowiadającemu miesiącom kalendarzowym. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do14 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury VAT.
12. W ramach określenia skali wielkości przedmiotu zamówienia, Zamawiający podaje szacunkowe ilości przesyłek, z podziałem na ich rodzaje, które będą nadawane w okresie obowiązywania umowy. Podane w załączniku nr 1A ilości służą jedynie orientacyjnemu określeniu wielkości przedmiotu umowy i będą ulegały zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji umowy:
13. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, z sesji otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
14. Zamawiający wymaga, aby osoby biorące udział w realizacji przedmiotu zamówienia w sposób bezpośredni, tj. wykonujące czynności dostarczania i odbioru przesyłek od Nadawcy z jednostek Zamawiającego, o których mowa powyżej (z wyłączeniem osób dostarczających paczki pocztowe
i przesyłki kurierskie), przyjmujące przesyłki do obrotu pocztowego oraz osoby pełniące nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy, zostali w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) na poziomie min 50 % zatrudnionych na etat do ogółu zatrudnionych
w placówce.
15. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 14 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.
16. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (tj. 14 dni roboczych od otrzymania informacji), wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 14 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r., poz. 1781) (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
17. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 14 czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej
w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 14 czynności.
18. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
19. W przypadku ujawnienia w trakcie kontroli niespełnienia wymagań dotyczących zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 10 zł, za każdy stwierdzony przypadek dotyczący każdego pracownika, co do którego nie zostało potwierdzone zatrudnienie na umowę o pracę zgodnie z warunkami umowy

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 09:00


» Location

ul. 3 Maja 1
Oława 55-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Post and courier services

» Buyer data

Powiat Oławski
ul. 3 Maja 1
Oława 55-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in