Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włosienicy - Gmina Oświęcim

» Notice description

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowiony). Samochód fabrycznie nowy: rok produkcji 2020
3.1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
3.1.2. W przypadku wystąpienia w którymkolwiek załączniku do SIWZ nazw producentów produktów lub rozwiązań, wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty i usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Przy czym, jeśli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone w SIWZ.
3.1.3. Odbiór przedmiotu zamówienia dokonany zostanie na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego, w obecności przedstawicieli stron w siedzibie Wykonawcy.
3.1.4. Pozostałe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia i jego realizacji zawierają Istotne Postanowienia Umowy, stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ.
3.1.5. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji i rękojmi jakości na nadbudowę i podwozie wraz ze wszystkimi podzespołami i elementami wynosił 24 miesiące.
3.1.6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w Prawie zamówień publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej SIWZ.
3.1.7. Zamówienie będzie realizowane w części przy udziale środków :
- własnych i samorządowych
- dotacji budżetowej ze środków KSRG
- finansowych Ministra MSWiA
- dotacji Starostwa Powiatowego
- dotacji - Fundacja ORLEN
- dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
3.1.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku nieprzyznania środków dotacji celowej na realizację zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.08.2020 | 12:00


» Location

Józefa Suskiego 31
Włosienica 32-642
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Ochotnicza Straż Pożrna we Włosienicy
Józefa Suskiego 31
Włosienica 32-642
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in