Dostawa sprzętu komputerowego

» Notice description

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa sprzętu komputerowego, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/13/20
2. Zamówienie obejmuje swoim zakresem 5 zadań:

L.P. Zadanie
1 Zadanie nr 1 – Sprzęt komputerowy, akcesoria, peryferia
2 Zadanie nr 2 - Komputery
3 Zadanie nr 3 – Monitory
4 Zadanie nr 4 - Drukarki
5 Zadanie nr 5 - Niszczarki

3. Ilości, charakterystykę oraz parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiących załączniki nr 9 oraz Załącznikach nr 1, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
6. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych, zostały określone cechy równoważności ( w Załączniku nr 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 do SIWZ). Pod pojęciem oferty równoważnej Zamawiający rozumie przedmiot zamówienia co najmniej równy pod względem opisanych cech technicznych i jakościowych. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który składa ofertę równoważną zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego oraz wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez podanie informacji – w Załączniku nr 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 - o spełnieniu cech wskazanych przez Zamawiającego jako równoważne.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 12:00


» Location

K. K. Baczyńskiego 1
Oława 55-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie
K. K. Baczyńskiego 1
Oława 55-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from IT and telecommunications category published on OnePlace in last 10 days.