USŁUGA UBEZPIECZENIA

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest USŁUGA UBEZPIECZENIA.

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy części, które swym zakresem obejmują:

1.1. Część 1 - ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie komunikacyjne:
A) mienia od wszystkich ryzyk (AR),
B) sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (USE),
C) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzoną działalności i posiadanym mieniem UJK (OC),
D) ubezpieczenie komunikacyjne (KOM).
1.2. Część 2 - ubezpieczenie Cyber (CR)
Okres ubezpieczenia, dla części 1 i 2 zamówienia od dnia 01.09.2020r. do dnia 31.08.2022r.
1.3. Część 3 - ubezpieczenie NNW Studentów oraz OC praktyk w roku akademickim 2020/2021 oraz 2021/2022
Okres ubezpieczenia, dla części 3 zamówienia od dnia 01.10.2020r. do dnia 30.09.2022r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku 1 (opis przedmiotu zamówienia), do SIWZ,
w tym:
2.1. Wykaz lokalizacji do ubezpieczenia i opis budynków znajduje się w Załączniku nr 1A i 1C do SIWZ.
2.2. Informacja o szkodowości znajduje się w Załącznikach 1, 1A i 1E do SIWZ.
2.3. Wzory umów znajdują się w Załącznikach nr 2A, 2B, 2C do SIWZ.
2.4. Analiza ryzyka dot. ubezpieczenia CYBER znajduje się w załączniku nr 1B do SIWZ.
3. Na podstawie art. 29 ust. 3a, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wyznaczonych do bieżącej obsługi ubezpieczeniowej Zamawiającego (przygotowywanie i wystawianie polis), w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.)
3.1.W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji zamówienia możliwość żądania w szczególności:
1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
3) innych dokumentów,
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika.
3.2.Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności oraz
w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w punkcie wyżej (3.1) Zamawiający przewiduje sankcje określone we wzorze umów stanowiącej załączniki 2A, 2B i 2C.Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 12:00


» Location

ul. Żeromskiego 5
Kielce 25-369
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
Kielce 25-369
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in