Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.: „Remont ciągów pieszych na terenie dzielnicy XII Bieżanów Prokocim w Krakowie”, dla Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Znak sprawy: 58/2020.

» Notice description

1.1 Miejsce wykonania robót budowlanych:
1.1.1 remont nawierzchni deptaka od ul. Ćwiklińskiej do placu zabaw przy ul. Duża Góra, dz. nr 29/155 obręb P-57,
1.1.2 remont chodników przy budynku Okólna 3, dz. nr 229/56 obręb P-50,
1.1.3 remont chodnika od ul. Wielickiej przy budynku ul. Kurczaba 14, dz. nr 352/3, 395/10, 395/5, obręb P-55,
1.1.4 remont schodów pom. ul. Wielicką i budynkiem ul. Teligi 3, dz. nr 378/15, 378/16, obręb P-55,
1.2 Zakres zamówienia dotyczy realizacji robót budowlanych, przy czym
w ramach zamówienia należy zrealizować w szczególności prace obejmujące:
1.2.1 roboty rozbiórkowe,
1.2.2 roboty ziemne - wykonanie koryta,
1.2.3 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
1.2.4 wykonanie nawierzchni,
1.2.5 prace porządkowe.
1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedmiar robót, jak i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej w skrócie STWiORB).
1.4 Prace należy zrealizować zgodnie opisem przedmiotu stanowiącym załączniki do niniejszego SIWZ.
1.5 Integralną częścią SIWZ niezbędną dla wykonania przedmiotu zamówienia są materiały załączone do SIWZ, a w szczególności przedmiar robót, STWiORB, wzory kart akceptacji materiałów, wzory oświadczeń o podwykonawstwo, stanowiące załączniki do SIWZ, które są jej integralną częścią (1 plik w formacie zip).
1.6 Zamawiający zaznacza, iż podstawą do sporządzenia oferty jest przedmiar robót oraz STWiORB.
1.7 W ramach zamówienia należy zrealizować w szczególności prace obejmujące:
1.7.1 wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej zawierającej
m. in.: dziennik robót, odbiory końcowe, inwentaryzację geodezyjną (między innymi operat geodezyjny wraz z ilościami robót z rozbiciem na poszczególne ich zakresy, asortymenty, geodezyjna dokumentacja powykonawcza), kompleksową inwentaryzację powykonawczą zagospodarowania terenu (nawierzchni), w formie graficznej (plik .dwg oraz .pdf) i opisowej (plik .xls - forma tabeli określająca ich liczbę/ilość oraz ceny jednostkowe)
1.7.2 wykonanie kompleksowej inwentaryzacji powykonawczej zagospodarowania terenu (nawierzchni) w formie graficznej (plik .dwg oraz .pdf) i opisowej (plik .xls - forma tabeli określająca ich liczbę/ilość oraz ceny jednostkowe),
1.7.3 zgłoszenie inwentaryzacji powykonawczej do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
1.7.4 po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować, a przyległy teren doprowadzić do stanu pierwotnego.
1.8 Wykonawca o ile zajdzie taka konieczność zobowiązany jest do wykonania oraz przedstawienia celem zaakceptowania projektu stałej organizacji ruchu oraz dopełnienia wszelkich niezbędnych formalności z tym związanych z procedurami Zarządu Dróg Miasta Krakowa niezbędnych dla realizacji i odbioru przedmiotu umowy, w tym między innymi dotyczących zmiany organizacji ruchu (procedura ZDMK-7), zezwoleń na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu będące w zarządzie ZDMK (procedura ZDMK-12), zezwoleń na czasowe zajęcie pasa drogowego (procedura ZDMK-24) i/lub innych niezbędnych, jeżeli zajdzie taka konieczność. Należy spełnić ewentualnie wymagania określone przez Miejskiego Inżyniera Ruchu, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
1.9 Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania.
1.10 Wykonawca zastosuje właściwą technologię robót, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami
oraz z zasadami BHP.
1.11 Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy realizacji prac technologii i sposobu ich wykonywania, która zapewni ich prowadzenie „na mokro”, czyli techniką „bezpyłową”, która pozwoli na uniknięcie zapylenia, a tym samym zanieczyszczenia powietrza i narażenia osób pracujących, jak i postronnych, na wystąpienie warunków szkodliwych dla zdrowia i środowiska.
1.12 Podczas wykonywania prac pracownicy i sprzęt Wykonawcy muszą być oznakowane nazwą firmy.
1.13 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i wypadki zaistniałe podczas wykonywania prac na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a wynikające z niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę lub nienależytego wykonywania prac.
1.14 Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót do ogrodzenia terenu budowy (lub jego wyodrębnionych fragmentów, na których prowadzone są roboty).
1.15 Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Planu BIOZ dla przedmiotowego zakresu inwestycji o ile zajdzie taka konieczność.
1.16 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czasowych elementów oznakowania (znak, tabliczka, tablica, słupek, podstawa gumowa, zapora drogowa etc.) zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, a także jeżeli dotyczy z wytycznymi Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu.
1.17 W trakcie prowadzenia prac budowlanych kierownik budowy/kierownik robót ma obowiązek dopilnowania w szczególności:
1.17.1 ogrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy estetycznym i szczelnym ogrodzeniem lub jeśli nie ma takowej konieczności – do zapewnienia otaśmowania, oznakowania i stosownego zabezpieczenia obszaru, na którym prowadzone będą prace, tak aby na teren inwestycji nie mogły dostać się osoby trzecie,
1.17.2 oznaczenia terenu prac tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,
1.17.3 zabezpieczenia istniejącej infrastruktury i zieleni przed uszkodzeniami (według instrukcji przekazanej przez Zamawiającego),
1.17.4 zapewnienia ciągłości i bezpieczeństwa obsługi komunikacyjnej,
1.17.5 wykonania zdjęć dotyczących stanu posiadłości wszystkich sąsiadujących osób trzecich przed rozpoczęciem robót budowlanych oraz samego terenu robót,
1.17.6 po wykonaniu prac wraz ze zgłoszeniem ich do odbioru końcowego, dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia o zgodności robót względem decyzji pozwolenia na budowę/zaświadczenia dotyczącego niewniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (odpowiednio o ile dotyczy), zgodnie z wiedzą techniczną, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz, że teren budowy doprowadzony został do należytego stanu i porządku,
1.17.7 dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej nie później niż do 7 dni od dnia zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót budowlanych i gotowości do odbioru, z tym że powykonawczą dokumentację geodezyjną należy zgłosić do zasobu geodezyjnego zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i dostarczyć Zamawiającemu mapę z pomiarami oraz z pieczęcią właściwego organu potwierdzającą wpływ oraz oświadczenie geodety dotyczące zgłoszenia.
1.18 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli ewentualnie wyłonionemu w tym postępowaniu Wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na terenie objętym przedmiotem zamówienia lub zlokalizowanym w pobliżu, a w szczególności w bezpośrednim sąsiedztwie, albo na innych terenach zlokalizowanych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków (na przykład ogródki jordanowskie, place zabaw, parki, tereny zieleni i leśne będące w zarządzie lub utrzymaniu ZZM w Krakowie), do 80% wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, co zostało skalkulowane przy szacowaniu wartości zamówienia podstawowego, na warunkach przewidzianych w umowie dla postępowania i zamówienia podstawowego. Podstawowym warunkiem ewentualnego udzielenia zamówienia podobnego będzie fakt, iż w ramach niniejszego zamówienia publicznego Wykonawca realizował roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością. Ponadto ewentualne udzielenie Wykonawcy zamówienia podstawowego zamówienia podobnego warunkowane jest też tym, że zapewni on nie gorszy standard i jakość oraz warunki gwarancyjne wykonywania nowego zamówienia niż dotyczące zamówienia podstawowego, a także że Wykonawca zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy, jak również strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia. Zamówienia podobne mogą dotyczyć wykonania robót budowlanych w zakresie powtórzenia realizacji podobnych robót budowlanych, odpowiednio w branży drogowej w aspekcie budowy lub remontu nawierzchni wraz z zagospodarowaniem i rekultywacją terenu.
1.19 Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązany jest, aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie prac budowlanych, w tym w szczególności wykonujące prace przygotowawcze i rozbiórkowe, ziemne i związane z zagospodarowaniem terenu, wykonaniem nawierzchni oraz obsługujące maszyny i urządzenia, a także wykonujące czynności porządkowe będą zatrudnione w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 1040 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres wykonywania tych czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zobowiązanie wynikające ze zdań poprzednich dotyczy również podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści wzoru umowy. Realizacja zamówienia przez ww. osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych), co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia i promowanie aspektów społecznych.
2. Wykonawca musi zapewnić realizację zamówienia w terminie do dnia 16.11.2020r., liczonym od dnia zawarcia umowy.
3. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia odpowiadający treści SIWZ i przedstawić cenę kosztorysową oferty, przy zachowaniu ryczałtowego charakteru cen jednostkowych, dla całości zamówienia wyliczoną w oparciu o przedmiar robót i załączniki do SIWZ, a wskazać ją w formularzu oferty odpowiednio jako cenę za całość zamówienia oraz przedstawić w załączonym do oferty kosztorysie w formie uproszczonej, opisując oferowany przedmiot zamówienia i jego koszty, odpowiednio do treści przedmiaru robót załączonego do SIWZ (1 plik w formacie pdf). Cena musi uwzględniać wymagania i zapisy niniejszej SIWZ oraz jej załączników.
4. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach.
5. Wykonawca musi zaoferować:
5.1. co najmniej 36-miesięczny okres gwarancji na roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu zamówienia wraz z przeglądami i konserwacją zgodnie z zaleceniami producenta/ów,
5.2. co najmniej 60-miesięczny okres rękojmi na całość przedmiotu zamówienia.
5.3. Gwarancja i rękojmia będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia. Gwarancja obejmuje między innymi, poza ujętymi prawnie, nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) naprawę przedmiotu zamówienia, jego konserwację i przeglądy oraz regulacje wynikające z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym, realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów, a także gwarancja obejmuje wymianę przedmiotu zamówienia lub jego elementów. W przypadku udzielania przez producenta gwarancji dłuższej niż oferowana przez Wykonawcę, Wykonawca powinien przekazać ją Zamawiającemu.
6. W przypadku, gdy Wykonawca zapowiada zatrudnienie podwykonawców,
do oferty powinien być załączony wykaz z zakresem powierzonych im zadań (części zamówienia).
7. Wykonawca musi podpisać oraz wypełnić formularz oferty wraz z załącznikami lub złożyć ofertę odpowiadającą ich treści, przy czym wzór Formularza oferty oraz Załącznika A do niego stanowią integralną część SIWZ.
8. Wykonawca musi dołączyć do oferty wszystkie dokumenty i oświadczenia przedstawione w SIWZ.
9. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 10:30


» Location

Reymonta 20
Kraków 30-059
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Reymonta 20
Kraków 30-059
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in