Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie), odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i zbieranych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Grodziec;
b) odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie), odpadów komunalnych selektywnie zebranych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów oraz pozostałości z sortowania odpadów przeznaczonych do składowania do instalacji komunalnej. Odpady selektywnie zebrane w ramach zagospodarowania odpadów, do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 i 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w poszczególnych latach, w ilościach wymaganych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów.
Usługa odbioru i zagospodarowania odebranych odpadów komunalnych niesegregowanych( zmieszanych) i selektywnie zebranych z terenu Gminy Grodziec w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r. poz.2010 ze zm.), zapisami aktualnego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego z załącznikami oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodziec.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 12:00


» Location

Główna 17
Grodziec 62-580
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Grodziec
Główna 17
Grodziec 62-580
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in