Budowa drogi gminnej Hermanowa Gradkowiec do drogi powiatowej Hermanowa Przylasek w km 0+002,60-0+523,06

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej Hermanowa Gradkowiec do drogi powiatowej Hermanowa Przylasek w km 0+002,60-0+523,06 w miejscowości Hermanowa. Zakres prac obejmuje: roboty pomiarowe, rozbiórki elementów dróg, roboty ziemne, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, położenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, przebudowa istniejących rowów, wykonanie odwodnienia oraz oznakowania pionowego i poziomego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie budowlanym, projekcie stałej organizacji ruchu, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót, dokumenty te stanowią załączniki do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.08.2020 | 09:00


» Location

Rynek 18
Tyczyn 36-020
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Gmina Tyczyn
Rynek 18
Tyczyn 36-020
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in