Dostawa sprzętu komputerowego do nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 3 w Lesznie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz drukarek do Szkoły Podstawowej nr 3 w Lesznie, pl. Komeńskiego 1, 64 – 100 Leszno.
2. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i instalacja nowego, nieużytkowanego i nieregenerowanego uprzednio sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz drukarek.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 8 do SIWZ.
4. Zamawiający informuje, że zakup sprzętu wymienionego w załączniku nr 6 pozycja 3 i 4 nastąpi w trybie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) na podstawie art. 83 ust.1 pkt 26 w sprawie dostaw dla placówek oświatowych sprzętu komputerowego, do którego stosuje się stawkę podatku VAT od towarów i usług w wysokości 0% oraz warunków jej stosowania.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie sprzętu równoważnego pod warunkiem, iż oferowany sprzęt będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zaoferowany sprzęt jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do sprzętu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.
6. Dla wyspecyfikowanych urządzeń podane parametry są wartościami minimalnymi, sprzęt o parametrach lepszych, wyższych od wyspecyfikowanych spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
7. Wszystkie urządzenia powinny spełniać wszelkie przepisy dot. prawa dopuszczenia do użytkowania w Polsce oraz posiadać stosowne dokumenty świadczące o spełnianiu wszystkich niezbędnych norm i wytycznych, które powinien spełniać w/w sprzęt przed dopuszczeniem go do użytkowania. Każde urządzenie musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty takie jak instrukcja obsługi, gwarancja, oświadczenie zgodności z wszystkimi niezbędnymi normami (np. CE) oraz wszystkie nośniki danych z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzętu.
8. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie systemowe było zainstalowane na dostarczonym sprzęcie, ale nie aktywowane.
9. Zamawiający wymaga stosownych oryginalnych atrybutów autentyczności np. COA jeżeli umowa licencyjna producenta oprogramowania przewiduje potwierdzenie jego legalności za pomocą takiego certyfikatu. Zamawiający dopuszcza także dostarczenie oprogramowania biurowego do komputerów opartego na licencji zbiorowej.
10. Zamawiający zastrzega możliwość zastosowania procedury sprawdzenia legalności zainstalowanego oprogramowania. Procedura sprawdzenia legalności oprogramowania polegać będzie między innymi na weryfikacji dostarczonych programów komputerowych u producenta oprogramowania poprzez stronę internetową producenta lub poprzez centrum telefoniczne producenta po podaniu numeru seryjnego lub serwisowego komputera. W przypadku niepomyślnej weryfikacji oprogramowania protokół odbioru nie zostanie podpisany.
11. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wskazanie równoważności oferowanego przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych dla urządzeń wymienionych w załączniku nr 8 do SIWZ, przez które należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia, kompatybilne (współpracujące) z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą sieciowo-systemowo sprzętową w tym samym zakresie, co produkty określone w opisie przedmiotu zamówienia.
12. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi przedłożyć dokładny opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. W przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy również sprzętu wyższej klasy), składający ofertę ma obowiązek wykazania zgodności produktów poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z parametrami przedmiotu zamówienia
13. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, sterownikami oraz towarzyszącym oprogramowaniem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania (uzyskania pełnej funkcjonalności wskazanej
w specyfikacji technicznej).
14. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji i wykonywanie świadczeń wynikających z udzielonej gwarancji.
15. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia gwarancji jakości: dla wszystkich urządzeń wymienionych w Załączniku nr 8 do SIWZ. Zadeklarowany termin na jaki zostanie udzielona gwarancja jakości określony zostanie w złożonej ofercie stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ lub w Formularzu nr 8 do SIWZ.
16. Pozostałe wymagania dotyczące gwarancji jakości zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
17. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wolny od wad, fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia,
z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.
18. Oferowany przedmiot zamówienia w dniu sporządzenia oferty nie może być przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.
19. Dostarczony przedmiot zamówienia musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej, zapewniających w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.
20. Dostarczony przedmiot zamówienia przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej powinien być wyposażony
w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych używanych na terytorium RP gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.
21. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także transport do siedziby Zamawiającego, rozładunek sprzętu komputerowego oraz zainstalowanie oprogramowania systemowego. Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu i rozładunku przedmiotu dostawy ponosi Wykonawca.
22. Wymagania dotyczące odbioru przedmiotu zamówienia zawarte zostały wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.
23. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony Zamawiającego http://www.bip.leszno.pl.
24. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30.20.00.00-1 Urządzenia komputerowe,
30.23.00.00-0 Sprzęt związany z komputerami,
30.21.30.00-5 Komputery osobiste,
30.23.21.10-8 Drukarki laserowe,
25. UWAGA: Zaoferowanie towaru sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować będzie odrzuceniem oferty!

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

04.08.2020 | 10:00


» Location

ul. Kazimierza Karasia 15
Leszno 64-100
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
Leszno 64-100
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in