Przebudowa dróg powiatowych w Żółkowie, Jarocinie i Wojciechowie polegająca na dobudowie chodników w pasie drogowym

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg powiatowych w Żółkowie, Jarocinie i Wojciechowie polegająca na dobudowie chodników w pasie drogowym.
Zamówienie zostało podzielone na 3 części:
Część I – Dobudowa chodnika w Żółkowie
Chodnik w Żółkowie zaprojektowany został na odcinku drogi 4190 SP o długości 520 m od skrzyżowania z drogą 4191P do skrzyżowania z drogą 4190P. Szerokość chodnika z kostki brukowej wynosi 1,5 m i 2,0 m. Zadanie obejmuje również wykonanie przejścia dla pieszych.
Część II – Dobudowa chodnika w Jarocinie
Chodnik w Jarocinie zlokalizowany będzie wzdłuż ulicy Piastowskiej i Bolesława Śmiałego na długości 293 m o szerokości zmiennej do 2 m. Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej oraz wymianę krawężnika ulicznego.
Część III – Dobudowa chodnika w Wojciechowie
Chodnik w Wojciechowie obejmuje odcinek przy drodze powiatowej nr 4207P o długości 91 m od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Borku Wlkp. do przejazdu kolejowego. Zaprojektowano chodnik z kostki brukowej o szerokości 2,0 m wraz z utwardzeniem pobocza.
Roboty budowlane opisane powyżej będą wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych w Żółkowie, Jarocinie i Wojciechowie polegająca na dobudowie chodników w pasie drogowym.”.
Szczegółowo przedmiot zamówienia określają:
1) Dokumentacja projektowa:
– Dokumentacja projektowa – Część opisowa – Część I, II, III, stanowiąca Załącznik nr 7a do SIWZ,
– Dokumentacja projektowa – Część rysunkowa – Część I, II, III, stanowiąca Załącznik nr 7b do SIWZ,
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Część I, II, III, stanowiąca Załącznik nr 8 do SIWZ,
3) Przedmiary robót:
– Przedmiar robót – Część I, stanowiący Załącznik nr 9a do SIWZ,
– Przedmiar robót – Część II, stanowiący Załącznik nr 9b do SIWZ,
– Przedmiar robót – Część III, stanowiący Załącznik nr 9c do SIWZ.
Do użytych w dokumentach wymienionych w punktach 1) – 3) słów określających znaki towarowe, patenty, pochodzenie towarów i wskazanie nazw firm, producentów, dystrybutorów dodaje się w każdym miejscu słowa: „lub równoważne” tzn. o takich samych lub wyższych parametrach technicznych i jakościowych”.
Ilekroć w dokumentach wymienionych w punktach 1) – 3) przedmiot zamówienia został opisany przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy PZP).
Za rozwiązanie równoważne uznane będzie wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, innych wyrobów spełniających wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadających właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
Wykonawca udzieli gwarancji jakości na roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia w Części I, II, III na okres minimum 36 miesięcy, z wyjątkiem oznakowania poziomego, którego okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 10:00


» Location

al. Niepodległości 10-12
Jarocin 63-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Powiat Jarociński
al. Niepodległości 10-12
Jarocin 63-200
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in