Wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn. : „Przebudowa ulicy Dożynkowej w Zawierciu”.

» Notice description

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Dożynkowej w Zawierciu.”

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami:

 rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)
 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935)
 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389),

II. Zakres obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy końcowego odcinka ul. Dożynkowej, odcinek położony pomiędzy ul. Nową i ul. Zagonową na działce nr 200/69 i 429/1 o długości około 200,00 mb i budowy kanału technologicznego.
W skład przedmiotowej dokumentacji projektowej branży drogowej i teletechnicznej wchodzi:
 projekty budowlane (po 6 egz. w wersji papierowej oraz po 1 egz. w wersji elektronicznej)- który należy wykonać zgodnie z wymogami prawa budowlanego (wraz z kompletem niezbędnych załączników, t.j.: opiniami, uzgodnieniami, porozumieniami i pozwoleniami oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia),
 projekty wykonawcze (po 3 egz. w wersji papierowej oraz po 1 egz. w wersji elektronicznej)- który należy sporządzić w sposób umożliwiający realizację zadania. Projekt wykonawczy będzie stanowił podstawę dokumentacji powykonawczej; każde rozwiązanie powinno być opisane i narysowane w dostosowaniu do projektu budowlanego, opracowanie powinno obejmować rozwiązania wszystkich spraw istotnych z punktu widzenia Inwestora - Zamawiającego, przyszłego Wykonawcy robót, instytucji i osób uzgadniających oraz wszystkich innych zainteresowanych,
 przedmiary robót przez który należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem liczby jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiar musi uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 Rozporządzenia o którym mowa w ust.2 pkt 1 (po 2 egz. w wersji papierowej oraz po 1 egz. w wersji elektronicznej),
 kosztorysy inwestorskie należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem o którym mowa w ust.2 pkt 3 (po 1 egz. w wersji papierowej oraz po 1 egz. w wersji elektronicznej), który należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem o którym mowa w ust 2 pkt 2,
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych przez którą należy rozumieć opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacja musi uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu o którym mowa w ust.2 pkt 1 i 2 oraz 3 (po 3 egz. w wersji papierowej oraz po 1 egz. w wersji elektronicznej),
 wykonany i zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu (3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej),
 wykonany i zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu (3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej),
 mapa do celów projektowych (6 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej),
 opinia geotechniczna badania podłoża gruntowego (2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej).

W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącymi sieciami podziemnymi
i nadziemnymi do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektu zabezpieczenia sieci lub przebudowy kolizji. Dotyczy to także sytuacji w której właściciele poszczególnych mediów w wydanych uzgodnieniach (warunkach technicznych) ustalą konieczność wykonania przebudowy odpowiedniej sieci. Szczegółowe rozwiązania winny być zgodne z uzgodnieniami (warunkami technicznymi) gestorów sieci, po akceptacji Zamawiającego. Uzyskanie uzgodnień (warunków technicznych) należy do obowiązków wykonawcy projektu. Dokumentację wykonać w ilościach jak w § 1 ust. 3 pkt 1-9 wzoru umowy.


Ponadto dla potrzeb uzgodnień należy wykonać dodatkowe egzemplarze - ilość wg. wymagań uzgadniających.


III. Ponadto, do obowiązków Wykonawcy należy:

 Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z dołożeniem co najmniej należytej staranności dla tego typu prowadzonej działalności, zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, a także ustaleniami określonymi w wymaganych decyzjach administracyjnych.
 Wykonawca opracuje wstępny projekt (koncepcję) celem zajęcia stanowiska przez Zamawiającego dla proponowanych rozwiązań w terminie 14 dni od podpisania umowy. Zajęcie stanowiska przez Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty złożenia.
 Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonania prac projektowych zobowiązuje się do sprawdzenia warunków w terenie w obecności Zamawiającego.
 Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, zaświadczenia pozwalające na uzyskanie przez Inwestora zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Wszelkie oryginały uzgodnień należy umieścić w pierwszym egzemplarzu dokumentacji projektowej w projekcie budowlanym.
 Wykonawca ma obowiązek konsultowania z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych, funkcjonalnych i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanego przedmiotu umowy, a także przedłożenie ewentualnych propozycji rozwiązań nie ujętych a istotnych z punktu widzenia Wykonawcy dla prawidłowego wykonania zamówienia,
 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu prac projektowych z podaniem kolejności działań i terminów realizacji poszczególnych etapów w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,
 Wykonawca zobowiązuje się do poufności sporządzonych kosztorysów inwestorskich w ramach niniejszej umowy oraz do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego.
 Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych w związku z realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla wykonania umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w celach reklamowych lub marketingowych.
 Wykonawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do przekazywanych uwag Zamawiającego, usuwania wad i wprowadzanie poprawek i uzupełnień, w uzgodnieniu z Zamawiającym, czynności te nie podlegają odrębnej zapłacie.
 Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak za własne działanie lub zaniechanie.
 Zamawiający wymaga osobistego wykonywania przedmiotu umowy w zakresie branży drogowej, teletechnicznej przez wyznaczone w umowie osoby. Zamawiający dopuszcza zmianę osób w trakcie realizacji umowy, w przypadkach o których mowa w § 13 umowy.
 Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić Zamawiającego na piśmie o tym fakcie, jak również w sytuacji kiedy zostanie wydany przez odpowiedni organ nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.
 Wykonawca dostarczy dokumentację w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz na nośniku elektronicznym w formacie plików pdf zgodnie z ilościami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy (o jak najmniejszej pojemności z uwagi na konieczność zamieszczenia tych treści na stronie internetowej). Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru; jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech, a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych.


Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia zawiera także wzór umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.

IV. Stan istniejący

Stan Istniejący:
Ulica Dożynkowa (końcowy odcinek o długości około 200,00mb) położony jest we wschodniej części Zawiercia w dzielnicy Kromołów. Ulica jest zaliczana do dróg gminnych, teren na którym jest położona posiada dość znaczne nachylenie w kierunku ulicy Zagonowej. Aktualnie ulica posiada nawierzchnię gruntową.

Istniejące uzbrojenie pod i nadziemne stanowią:
 sieć wodociągowa,
 sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami,
 sieć kanalizacji deszczowej z przykanalikami i studzienkami ściekowymi,
 sieć gazociągowa.

V. Dokumentacja winna uwzględniać:

 przebudowę nawierzchni gruntowej na nawierzchnię asfaltobetonową. Jezdnia szerokości 5,00m,
 budowę chodnika jednostronnego o szerokości min. 2,00m z kostki brukowej wraz z wjazdami do posesji,
 budowę kanału technologicznego
 projekt stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej
 projekt czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej
 opinię geotechniczną z wykonania badania podłoża gruntowego pod jezdnią.


Fragment mapy zasadniczej stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


POZOSTAŁE WYMAGANIA:

1. Wymogi dla wersji elektronicznej:
Układ i zawartość (nazwy poszczególnych katalogów i plików, podpisy i pieczątki osób sporządzających dokumentację — projektant, sprawdzający, wykonujący, weryfikator, art.) dokumentacji w wersji elektronicznej powinny być identyczne z wersją tradycyjną (papierową), Dokumentacja w formie elektronicznej powinna być odpowiednikiem wersji tradycyjnej. Elektroniczna postać dokumentacji powinna być zapisana w sposób uniemożliwiający jej modyfikację (tylko do odczytu) oraz jedna wersja modyfikowalna. Wersja elektroniczna powinna być również przekazana w formacie gotowym do wydruku lub wyplotu wraz z dołączonymi plikami z grubościami linii, stylami, czcionką art., egzemplarze uzyskane z wydruku lub wyplotu mają być identyczne z papierowymi oryginałami.
Wykonawca sporządzi pliki w formacie .pdf zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0) na poziomie aa.

2. Opracowując dokumentację Wykonawca winien wykorzystać jeden z następujących sposobów, z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:
1) przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia;
2) przez odniesienie się w kolejności preferencji do:
a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie,
b) norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,
c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),
d) wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),
e) norm międzynarodowych,
f) specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
g) innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;
3) przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, w zakresie wybranych cech;
4) przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności.
2.1. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:
1) Polskie Normy;
2) polskie aprobaty techniczne;
3) polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;
4) krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z późn.zm.).
2.2. W opracowaniach Wykonawca nie może wskazać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu muszą wówczas towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania parametrów równoważności.
2.3. Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień.
2.4. W przedmiarach i kosztorysach inwestorskich należy uwzględnić zgodnie z Rozporządzeniem kod i nazwę wspólnego słownika zamówień podstawowych zakresów robót.
2.5. Przedmiary robót dla każdej z branż podzielić należy na rozdziały wg. poszczególnych asortymentów robót oraz tabelę elementów scalonych. W przedmiarach oprócz wszystkich asortymentów robót należy również uwzględnić pełną obsługę geodezyjną zadania.
2.6. Wszystkie rysunki które znajdują się w projektach wraz z opisami, pisma, uzgodnienia itp. muszą znajdować się także w wersji elektronicznej. Niedopuszczalne są zmiany bądź poprawki w dokumentacji bez ponownego, uwzględniającego te zmiany wykonania wersji elektronicznej.
2.7. Wykonawca przygotuje wyjaśnienia, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, (w przypadku wystąpienia takiej konieczności, np. zadawane pytania przez wykonawców przygotowujących się do składania ofert w postępowaniu na roboty budowlane w oparciu o przedmiotową dokumentację).
2.8. W projekcie należy uwzględnić informację o obszarze oddziaływania obiektu.
2.9. W projekcie należy przedstawić zwięzłe zestawienie charakterystycznych parametrów obiektu np. długość ulicy, szerokość, powierzchnia poszczególnych nawierzchni, materiały itd.
2.10. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz na nośniku elektronicznym w formacie plików pdf zgodnie z ilościami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy (o jak najmniejszej pojemności z uwagi na konieczność zamieszczenia tych treści na stronie internetowej). Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru; jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech, a jednocześnie uwzględniać i nie przekraczać rzeczywistej rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych.

3. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z dla wszystkich użytkowników (art. 29 ust. 5 ustawy Pzp):
3.1 Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał dokumentację projektową zgodnie ze standardami i obowiązującymi przepisami prawa w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników a w szczególności z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.
3.2 Zgodnie z art. 29 ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wskazać akty prawa Unii Europejskiej, z których wynikają wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 5 tejże ustawy (pkt. 3 powyżej), a w przypadku gdy dla przedmiotu umowy nie ma takich przepisów, winien złożyć oświadczenie informujące o ich braku.


VI> Inne informacje:


1) Wykonawca przed rozpoczęciem procedury przetargowej na roboty budowlane, sporządzi aktualizację kosztorysu inwestorskiego na podstawie opracowanej dokumentacji (w przypadku wystąpienia takiej konieczności).
2) Wykonawca przygotuje wyjaśnienia, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (w przypadku wystąpienia takiej konieczności, np. zadawane pytania przez wykonawców przygotowujących się do składania ofert w postępowaniu na roboty budowlane w oparciu o przedmiotową dokumentację).
3) Na złożony wniosek Wykonawca uzyska od Zamawiającego pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przy dokonywaniu czynności w ramach niniejszej umowy. Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego nie może zawierać porozumień, nie może zaciągać zobowiązań i podejmować działań rodzących skutki finansowe, bez pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wszelkie uzgodnienia i warunki narzucone przez Strony postępowania muszą być zgłaszane Zamawiającemu i wymagają jego akceptacji.
4) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich pozwoleń, decyzji i uzgodnień potrzebnych do realizacji robót i będzie dokonywał wynikających z nich niezbędnych zmian w opracowaniach. Dokumentacja projektowa musi być kompleksowa w zakresie umożliwiającym realizację robót. W przypadku stwierdzenia, że są elementy nie ujęte w opracowaniu, a konieczne do uzyskania odpowiednich decyzji lub realizacji robót Zamawiający rości sobie prawo zlecania ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
5) Wykonawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do przekazywanych uwag, usuwania wad i wprowadzania poprawek i uzupełnień (w uzgodnieniu z Zamawiającym), czynności te nie podlegają odrębnej zapłacie
6) Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do śledzenia ewentualnych zmian w w/w przepisach oraz nowo wprowadzanych, oraz stosować je na bieżąco.
7) W ramach prac projektowych należy przewidzieć w kosztorysie, przedmiarze robót inwentaryzację geodezyjną zadania.
8) Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, zaświadczenia pozwalające na uzyskanie przez Inwestora zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Wszelkie oryginały uzgodnień (z właścicielami mediów: TAURON, RPWiK Zawiercie, Orange, PGNiG – Oddział w Zawierciu i GAZ – SYSTEM Świerklany i inne które umożliwią Zamawiającemu zgłoszenie robót lub uzyskanie pozwolenia na budowę) należy umieścić w pierwszym egzemplarzu dokumentacji projektowej w projekcie budowlanym.


VII. Gwarancja i rękojmia

Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonaną dokumentację projektową obejmującą okres odpowiedzialności Wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonywanych na podstawie tej dokumentacji, licząc 5 lat od odbioru dokumentacji projektowej albo udziela gwarancji na okres od daty rozpoczęcia inwestycji do daty w miesiąc po zakończeniu okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych, w przypadku przystąpienia Zamawiającego do realizacji inwestycji, w zależności od tego, który okres będzie dłuższy.


VIII. Zatrudnienie osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia

Z uwagi na fakt, iż czynności wykonywane przez osoby przy realizacji zamówienia nie wyczerpują pojęcia stosunku pracy, Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudniania osób na umowę o pracę.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 12:00


» Location

ul. Leśna 2
Zawiercie 42-400
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Gmina Zawiercie
ul. Leśna 2
Zawiercie 42-400
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in