Budowa oświetleń ulicznych w Gminie Krościenko Wyżne

» Notice description

1. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) – dotyczy części 1-4:
45000000-7 Roboty budowlane
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45112310-1 Podsypywanie gleby
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45314310-7 Układanie kabli
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych


2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia na roboty budowlane związane z budową oświetleń ulicznych w Gminie Krościenko Wyżne obejmuje następujące części:

Część 1. „Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV oświetlenia ulicznego przy ulicy Księżej w miejscowości Pustyny – etap 1” obejmująca w szczególności montaż linii kablowej wraz z posadowieniem fundamentów pod słupy oświetleniowe i szafę SO-WO.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót stanowiących załącznik do SIWZ.

Część 2. „Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV oświetlenia ulicznego przy ulicy Wójtowskiej w miejscowości Krościenko Wyżne” obejmująca w szczególności:
1) budowę linii kablowej oświetleniowej,
2) budowę fundamentów do słupów zgodnie z zestawieniem montażowym.
3) wciąganie i obróbka przewodów,
4) montaż słupów,
5) montaż opraw.
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót stanowiących załącznik do SIWZ.

Część 3. „Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV oświetlenia ulicznego przy ulicy Kopalnianej w miejscowości Krościenko Wyżne – etap 1” obejmująca w szczególności:
1) budowę linii kablowej oświetleniowej,
2) budowę fundamentów do słupów zgodnie z zestawieniem montażowym.
3) wciąganie i obróbka przewodów,
4) montaż słupów,
5) montaż opraw.
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót stanowiących załącznik do SIWZ.

Część 4. „Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV oświetlenia ulicznego przy ulicy Kasztanowej w miejscowości Krościenko Wyżne” obejmująca w szczególności:
1) budowę linii kablowej oświetleniowej,
2) budowę fundamentów do słupów zgodnie z zestawieniem montażowym.
3) wciąganie i obróbka przewodów,
4) montaż słupów,
5) montaż opraw.
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót stanowiących załącznik do SIWZ.

Dotyczy Części 1-4:
Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacjach technicznych i przedmiarach robót stanowiących załączniki nr 7 i 8 do SIWZ.UWAGA:
Użyte w dokumentacji nazwy własne materiałów, urządzeń, elementów wyposażenia itp. określają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne w opisywanych przez Zamawiającego załączonych dokumentach, ale obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, elementy wyposażenia itp. spełniają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamienne rozwiązania na piśmie (dane, techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) w postaci stosownego projektu. Wszelkie koszty wynikające z tytułu rozwiązań równoważnych ponosi Wykonawca.

UWAGA:
OFERTY WINNY BYĆ SPORZĄDZONE ODDZIELNIE DLA KAŻDEJ CZĘŚCI.
KAŻDĄ CZĘŚĆ ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE OCENIAŁ ODDZIELNIE.

3. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia – Dotyczy Części 1-4
1) Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy oraz art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z robotami budowlanymi.
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących opisane w pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
 przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez wykonawcę obowiązków opisanych w pkt. 1.
4) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane przez Zamawiającego, a wymienione poniżej dowody – w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
5) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w umowie.
6) Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 1 czynności.
7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
8) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną przedmiotu zamówienia i wykona inwentaryzację powykonawczą określającą ilość wykonanych prac.
9) Gwarancja:
a) Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi za wady na cały zakres zamówienia nie krótszy niż 36 miesięcy. Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy, a w przypadku stwierdzenia wad, od ich usunięcia i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy jako należycie wykonanego.
b) Wykonawca prowadził będzie serwis gwarancyjny oraz wykonywał będzie niezbędne przeglądy serwisowe w okresie gwarancji i rękojmi (zakończone protokołem) w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy,
c) Czas reakcji na zgłoszone wady lub usterki w okresie gwarancji i rękojmi nie może być dłuższy niż 3 dni od momentu pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego,
d) Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w terminie techniczne uzasadnionym i bez zbędnego opóźnienia, jednak nie dłuższym niż 3 dni od dnia stwierdzenia usterek i wad,
e) Oferowane urządzenia oraz materiały użyte do budowy będą posiadały wymagane prawem certyfikaty i atesty. Komplet dokumentów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w dacie odbioru końcowego,
f) Wykonawca, dokona wyceny prowadzonych czynności serwisowych niezbędnych do utrzymania warunków gwarancji i rękojmi oraz sprawności instalacji i urządzeń objętych umową na etapie ustalania ceny ofertowej za całość przedmiotu zamówienia.
4. Oferty częściowe
Dotyczy Części 1-4
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Oferty równoważne
Dotyczy Części 1-4
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
5. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych
Dotyczy Części 1-4
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
6. Dynamiczny system zakupów i aukcja elektroniczna
Dotyczy Części 1-4
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej.
7. Zaliczki na poczet wykonania zamówienia
Dotyczy Części 1-4
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
8. Udział podwykonawców w realizacji zamówienia - Dotyczy Części 1-4
1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
2) Wykonawca winien wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców zgodnie z art. 36b ustawy – wg załącznika nr 2A do SIWZ.
3) Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5) Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że podwykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznika nr 2A do SIWZ.
6) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
7) Obowiązek wynikający z pkt 5 i 6 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
8) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
9) Wymagania Zamawiającego dotyczące podwykonawstwa zawarte są w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 09:00


» Location

ul. Południowa 9
Krościenko Wyżne 38-422
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Krościenko Wyżne
ul. Południowa 9
Krościenko Wyżne 38-422
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in