„Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Susiec w roku szkolnym 2020 -2021”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowożeniu i odwożeniu uczniów do szkół z terenu Gminy Susiec w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zabezpieczeniem opiekunów tj.:
1) Zespołu Szkół Publicznych w Suścu – 104 uczniów,
2) Zespołu Szkół w Majdanie Sopockim Pierwszym – 112 uczniów,
3) Szkoły Podstawowej w Łosińcu – 67 uczniów.
Dowóz/odwóz uczniów do szkół odbywał się będzie od poniedziałku do piątku każdego tygodnia tj. w dni nauki szkolnej od dnia 01.09.2020 r. do dnia 30.06.2021 r.
2. Sposób świadczenia usługi: Dowóz/odwóz uczniów odbywał się będzie autobusami wyposażonymi standardowo, sprawnymi technicznie, wyposażonymi w kamerę monitorującą, dopuszczonymi do ruchu według obowiązujących przepisów o przewozach pasażerskich i właściwie oznakowanymi.
3. Ilość dzieci i młodzieży dowożonej do szkół zgodna będzie z zapotrzebowaniem gminy tj. wynosić będzie: w roku szkolnym 2020-2021 - 283 uczniów. Ilości te minimalnie mogą ulec zmianie.
4. Obsługę autobusu stanowić będzie 2 osoby w tym kierowca oraz opiekun czuwający nad bezpiecznym wsiadaniem, przejazdem i wysiadaniem z autobusu.
5. Zakres świadczonych usług przewozowych będzie obejmował w szczególności:
1) dowóz dzieci do miejsca nauki i odwóz do miejsca zamieszkania określonego przez zamawiającego w niniejszej specyfikacji,
2) organizację czynności bezpiecznego wsiadania dzieci do środka transportu oraz opiekę nad pasażerami – dziećmi w czasie przewozu,
3) organizację czynności związanych z bezpiecznym wysiadaniem dzieci w miejscu przeznaczenia,
4) powiadamianie zamawiającego o przewidywanych lub już zaistniałych przeszkodach w wykonaniu usługi przewozu.
6. W przypadku awarii wyznaczonego na zadanie autobusu Wykonawca zapewni autobus zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym w możliwie najkrótszym czasie, nie dłużej niż 30/45/60 minut.
7. Autobusy zatrzymywać się będą na wyznaczonych przystankach autobusowych zlokalizowanych na trasie przebiegu autobusów. Przystanki autobusowe będą wyposażone w informacje o ich kursowaniu a z autobusów przewożących uczniów w miarę wolnych miejsc korzystać będą mogli na ogólnych zasadach i inni mieszkańcy miejscowości przez które autobus będzie kursował.
Informacje o kursowaniu autobusów zamieszczone zostaną przed rozpoczęciem świadczenia usług.
Autobusy odwożące dzieci powinny być oznaczone w którym kierunku (do jakich miejscowości) odjeżdżają.
8. Dowóz/odwóz uczniów odbywać się będzie według schematu dowożenia uczniów stanowiącego załącznik:
1) dla Szkoły Podstawowej w Łosińcu – Załącznik Nr 7 do SIWZ
2) dla Zespołu Szkół w Majdanie Sopockim Pierwszym – Załącznik Nr 8 do SIWZ
3) dla Zespołu Szkół Publicznych w Suścu – Załącznik Nr 9 do SIWZ
9. Młodzież szkolna dowożona będzie do właściwych szkół na godz.:
1) Zespołu Szkól Publicznych w Suścu – od godz. 7:20 do godz. 7: 35,
2) Zespołu Szkół w Majdanie Sopockim Pierwszym – od godz. 7:35 do godz. 7:55
3) Szkoły Podstawowej w Łosińcu – od godz. 7:40 do godz. 7:50
10. Po zakończonych lekcjach uczniowie odwożeni będą w godzinach :
1) Zespołu Szkól Publicznych w Suścu:
a) 12: 30, 13,20, 14,10, 15:00 - Oseredek,
b) 13:20, 14:10, 15:00 – Grabowica,
c) 13:20, 14:10, 15:00 – Huta Szumy – Paary,
d) 13:20, 14:10, 15:00 - Rybnica
2) Szkoły Podstawowej w Majdanie Sopockim Pierwszym:
a) 13:40, 14:35 – Ciotusza Stara- Ciotusza Nowa – Łuszczacz,
b) 13:40, 14:35 – Nowiny,
3) Szkoły Podstawowej w Łosińcu:
a) 13:40, 14:30, 15:20 – Łosiniec – Maziły,
b) 13:40, 14:30, 15:20 – Kunki – Łasochy – Ulów,
Szczegóły w formularzu cenowym nr 1.1., 1.2. i 1.3. stanowiącym załącznik do SIWZ.
Nieduże zmiany w godzinach odjazdu będą ustalane z dyrektorami poszczególnych szkół.
Szczegółowe ustalenia tras dowozu uczniów, godzin przyjazdów autobusów i ich odjazdów dokonane zostaną wspólnie z Dyrektorami Szkół z terenu Gminy Susiec a Wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
11. Warunki finansowe:
1) Z tytułu dowożenia/odwożenia na zajęcia szkolne do poszczególnych szkół na terenie gminy Susiec, przewoźnik będzie pobierał wynagrodzenie miesięczne w kwocie wynikającej z wartości nabywanych w kasie Wykonawcy biletów miesięcznych szkolnych lub zgłoszonej ilości ryczałtów za przejazdy uczniów wg trasy obliczonej na podstawie list imiennych uczniów, które przedłoży Zamawiający przy zakupie biletów w kasie Wykonawcy lub wykazu uczniów objętych przejazdem za ryczałt miesięczny.
2) Wskazane jest aby Wykonawca we własnym zakresie przed złożeniem oferty obliczył długość poszczególnych tras dowożenia, sprawdził warunki drogowe i ustalił kolejność przewozu na poszczególnych trasach aby spełnić warunki dowozu dzieci w określonych przez zamawiającego godzinach. Zmawiający na prośbę Wykonawcy może wziąć udział w ustaleniu trasy przewozu.
3) Wynagrodzenie z tego tytułu płatne w drodze polecenia przelewu na konto Wykonawcy po uprzednim wystawieniu przez Wykonawcę faktury VAT. Nabywcą Faktury VAT będzie Gmina Susiec, natomiast płatnikiem i odbiorca poszczególne szkoły.
4) Stawki cenowe w ofercie cenowej nie będą zmieniane w okresie trwania umowy.
12. W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca zabezpieczy opiekuna do każdego pojazdu wykonującego usługę dowożenia i odwożenia uczniów.
13. Umowy na wykonanie usługi przewozowej zawarte zostaną z Gminą Susiec przez upoważnionych do podpisania umowy Dyrektorów poszczególnych Szkół
14. Dowożenie i odwożenie dzieci powinno odbywać się jak najkrótszą trasą i bez przesiadek.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.08.2020 | 10:00


» Location

ul. Tomaszowska 2
Susiec 22-672
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Passenger transport services

» Buyer data

Gmina Susiec
ul. Tomaszowska 2
Susiec 22-672
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in