Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego p.n. ,, Poprawa stanu nawierzchni jezdni i chodników ul. J. Korczaka w m. Góra,,

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę nawierzchni jezdni i chodników w Górze ul. Korczaka, położonych na działkach nr 637/20, 637/22, 649/14, 649/16, 649/17, 649/18, 656/69, 656/76, 637/23, 637/27, 637/28.
Zamiar inwestycyjny polega na:
- ułożeniu nowej warstwy ścieralnej na jezdni przy ul. J. Korczaka o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości około 100,00 m prowadzącej od ul. Piastów do ul. Głogowskiej wraz z wymianą nawierzchni chodników z kostki betonowej z uwzględnieniem zjazdów,
- ułożeniu nowej warstwy ścieralnej na jezdni ul. Piastów od budynku ,, Wspólny DOM,, do końca ul. Piastów w stronę garaży o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 140,0 m wraz z wraz z wymianą nawierzchni chodników z kostki betonowej z uwzględnieniem zjazdów,
- odprowadzeniu wód do kanalizacji deszczowej,
- wymianą istniejącego oznakowania poziomego i pionowego.
Obecnie droga jest w bardzo złym stanie technicznym.

Obowiązki Wykonawcy:
1. Opracowanie mapy do celów projektowych ,
2. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe co 25,00 m,
3. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót niewymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę - 4 egz. w wersji papierowej;
4. Opracowanie kosztorysów dla inwestora – 2 egz. w wersji papierowej, UWAGA – do każdej pozycji nie katalogowej (np. kalkulacja własna, wycena własna, analogia itp.) należy załączyć indywidualną wycenę każdej takiej pozycji.
5. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 2 egz. w wersji papierowej;
6. Przygotowanie kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej na nośniku CD w formacie PDF, umożliwiającej opublikowanie zamówienia publicznego w Internecie – 2 szt. CD, z zastrzeżeniem, że przedmiary winny być zapisane w odrębnym pliku, a kosztorysy winny być przekazane w plikach podstawowych programu do kosztorysowania w formie szczegółowej.
7. Opracowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) – 2 egz. W wersji papierowej.
8. Uzyskanie kompletu uzgodnień/ warunków/opinii niezbędnych do realizacji zadania,
9. Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu – 4 egz. w wersji papierowej
3.2 W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do:
- jednorazowej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Termin wykonania 14 dni od daty przesłania stosownego pisma Zamawiającego za pomocą faksu lub poczty elektronicznej,
- wyjaśniania i/lub wprowadzania zmian na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w terminach i na zasadach opisanych w projekcie umowy,
-uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej, wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót bądź udzielania wyjaśnień dot. dokumentacji w trakcie ogłoszenia przetargu na wykonanie robót.
- udzielania w terminie wskazanym przez Zamawiającego wyjaśnień/odpowiedzi za pośrednictwem Zamawiającego potencjalnym oferentom, uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w którym przedmiotowa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią opis przedmiotu zamówienia lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z winy Wykonawcy,
Termin wykonania 3 dni od daty przesłania treści zapytań Wykonawców i/lub informacji wskazujących na konieczność wprowadzenia zmian za pomocą faxu lub poczty elektronicznej.
- wprowadzić zmiany w dokumentacji na etapie wykonawstwa, jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy ściśle współpracuje z Zamawiającym.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.08.2020 | 12:00


» Location

ul. Mickiewicza 1
Góra 56-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Gmina Góra
ul. Mickiewicza 1
Góra 56-200
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in