Przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rząśnia

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rząśnia
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
A) odbiór i zagospodarowanie odpadów z:
1. zamieszkałych posesji:
a) niesegregowanych (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01,
b) segregowanych odpadów komunalne z podziałem na frakcje.
2. z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
B) Wyposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
C) Zapewnienie pojemników na śmieci dla mieszkańców.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 9 do SIWZ.
4. Zbiorcze zestawienie ilości i rodzaju pojemników wraz z ilością mieszkańców w poszczególnych miejscowościach określone jest w załączniku nr 8 do SIWZ.
5. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę minimum trzech osób wykonujących bezpośrednio usługi przy realizacji przedmiotu zamówienia, a realizacja tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określają zapisy projektu umowy – załącznik nr 2 do SIWZ stanowiący jej integralną część.
6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace związane z realizacją odbioru odpadów z posesji.
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Kościuszki 16
Rząśnia 98-332
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Rząśnia
ul. Kościuszki 16
Rząśnia 98-332
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in