Zadanie rekultywacyjne pn.: „Płonica -Mąkolno droga dojazdowa do gruntów rolnych” .

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zadanie rekultywacyjne pn.: „Płonica -Mąkolno droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Zakres przedsięwzięcia mieści się w granicy działek nr 678/2, 688/1, 677, 664, 663/1, 804/1, 678/1 obręb ewidencyjny Mąkolno, nr 75 obręb ewidencyjny Płonica.
Aktualnie jest to droga przebiegająca przez teren niezabudowany o nawierzchni utwardzonej materiałami kamiennymi w złym stanie technicznym. Wyjątek stanowi odcinek od km. 1+323 - 1+677 który posiada nawierzchnie bitumiczna. Liczne koleiny i wyboje stanowią duże zagrożenie dla ruchu głównie kołowego gdyż przedmiotowy odcinek stanowi dojazd do terenów rolniczych oraz jako skrót połączeniowy pomiędzy wsią Płonica i Mąkolno. Długość odcinka planowanego do wykonania wynosi 2 426.50mb.

- klasa techniczna drogi - droga lokalna
- rodzaj nawierzchni - bitumiczna
- prędkość projektowa - 30km/h
- pobocza - z kruszywa łamanego
- zjazdy - bitumiczne
- kategoria ruchu - KR 1
- szerokość jezdni - 3.0-4.0m
- szerokość korony drogi - 6.0m
- spadek poprzeczny jednostronny - 2 % zmienny
- pochylenie podłużne dostosowane do niwelety drogi, terenów przyległych, istniejących zjazdów.

Planowane przedsięwzięcie zakłada wykonanie remontu istniejącej nawierzchni drogi Płonica - Mąkolno w tym wykonanie nowych warstw bitumicznych tj. warstwy wiążącej grubości 4.0cm po zagęszczeniu oraz warstwy ścieralnej o grubości 4.0cm. Przed ułożeniem warstw bitumicznych istniejąca nawierzchnia tłuczniowa zostanie częściowo wyprofilowana mieszanką mineralna do grub. 15 cm w celu uzyskania właściwego spadku istniejącego podłoża. Powyższe dotyczy odcinka w km 0+347 - 1+323 oraz w km 1+677 - 2+773.5. W km 1+323 - 1+677 na istniejącej nawierzchni bitumicznej zostanie wykonana tylko warstwa ścieralna. Na zjazdach planowane jest wykonanie warstwy odcinającej grubości 10cm oraz dwuwarstwowej podbudowy z mieszanki mineralnej 0/63mm i 0/31.5mm odpowiednio 20 i 10cm. Pobocza po wykonaniu nawierzchni zostaną wypełnione i utwardzone na szerokości obustronnie po 50cm. mieszanką mineralną o frakcji 0/31.5mm. Ma to na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez usuniecie zaniżenia po wykonaniu warstw konstrukcyjnych i z drugiej strony poprawę odwodnienia.
Zakres prac przewiduje wykonanie:
• opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z jej zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem – Starostę Ząbkowickiego oraz wdrożenie na czas realizacji zadania,
• robót przygotowawczych: wyprofilowanie i uzupełnienie ubytków istniejącej nawierzchni tłuczniowej mieszanką mineralna, wykonanie koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne zjazdów, wykonanie w nich warstwy odcinającej z piasku grubości 10cm po zagęszczeniu oraz wykonanie dwuwarstwowej podbudowy z mieszanki mineralnej o łącznej grubości 30cm,
• robót nawierzchniowych: wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej warstwa wiążącą 4cm oraz ścieralną 4cm na całej długości drogi, konstrukcja na zjazdach jak na nawierzchni,
• robót odwodnieniowych: remont istniejących przepustów polegający na wymianie uszkodzonych kręgów betonowych na nowe, wykonanie ścianek czołowych oraz barier ochronnych, pogłębienie istniejących rowów,
• robót wykończeniowych: utwardzenie obustronnie poboczy na szerokości 0.5m i grubości do 20cm po zagęszczeniu.

Konstrukcja nawierzchni w km 0+347- 1+323, 1+677 -2+773.50
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubość 4cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - grubość 4cm
- warstwa wyrównawcza z tłucznia kamiennego - grubość 15cm
Całkowita grubość konstrukcji 23.0cm

Konstrukcja nawierzchni w km 1+323 - 1+677
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubość 4cm.
Całkowita grubość konstrukcji 4.0cm

Konstrukcja zjazdu
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - grubość 4cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - grubość 4cm
- podbudowa tłuczniowa warstwa górna 0/31.5 - grubość 10cm
- podbudowa tłuczniowa warstwa dolna 0/63.5 - grubość 20cm
- warstwa odcinająca z piasku - grubość 10cm
Całkowita grubość konstrukcji 48.0cm

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 10:00


» Location

ul. Rynek 22
Złoty Stok 57-250
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Złoty Stok
ul. Rynek 22
Złoty Stok 57-250
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in