„ Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie gminy Dźwierzuty wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022”

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest :
Świadczenie usługi dowozu uczniów (dowóz z miejsca zamieszkania do szkół i dwa odwozy po zajęciach do miejsca zamieszkania), wraz z opieką na czas przewozu, do placówek oświatowych na terenie gminy Dźwierzuty, na podstawie zakupionych biletów miesięcznych od dnia 01.09.2020 r. do dnia 30.06.2021 r. oraz od dnia 01.09.2021 r. do dnia 30.06.2022 r. na trasach określonych poniżej oraz w szczegółowym opisie przedmiotu, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ .
Czas udzielenia zamówienia – rok szkolny 2020/2021 oraz 2021/2022


Trasa nr 1 – ogółem 41 dzieci dowożonych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach
Trasa: ok. 33 km (Wykonawca wykonuje 3 przejazdy co łącznie daje ok. 100 km).
Proponowana trasa przejazdu: Targowska Wola (14), Gisiel (4), Augustowo (3), Dąb (3), Szczepankowo (7), Dźwierzuty kol. (1), 32 uczniów wysiada w Dźwierzutach, Małszewko (7), Budy (2), 9 uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dźwierzutach
Maksymalny czas przejazdu do szkoły ok. 60 min (szacowany czas 1 przejazdu).

Trasa nr 2 – ogółem przewożonych dzieci 47, w tym 29 uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach, 18 uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Orzynach
Trasa: ok. 38 km (Wykonawca wykonuje 3 przejazdy co łącznie daje ok. 114 km).
Proponowana trasa przejazdu: Linowo (22), Dąbrowa (4), Stankowo (3), 29 uczniów wysiada w Dźwierzutach, Targowo (18), 18 uczniów wysiada w Orzynach.
Maksymalny czas przejazdu do szkoły ok. 60 min (szacowany czas 1 przejazdu).

Trasa nr 3 – ogółem dzieci 39 w tym 28 dowożonych do Szkoły Podstawowej w Rumach, 11 do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dźwierzutach
Trasa: ok. 30 km (Wykonawca wykonuje 3 przejazdy co łącznie daje ok. 90 km).
Proponowana trasa przejazdu: Dźwierzuty (2), Rusek Mały (5), Julianowo (10), Sąpłaty (9), 22 uczniów wysiada w Rumach, Rumy i Rumy kol. (9), 6 uczniów wysiada w Rumach, Łupowo (4), 11 uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dźwierzutach
Maksymalny czas przejazdu do szkoły ok. 50 min (szacowany czas 1 przejazdu).

Trasa nr 4 – ogółem 61 dzieci, w tym 51 dowożonych do Szkoły Podstawowej w Orzynach, 10 do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dźwierzutach
Trasa ok. 42 km (Wykonawca wykonuje 3 przejazdy co łącznie daje ok. 126 km).
Proponowana trasa przejazdu: Jeleniowo (7), Rańsk (4), Orzyny kol. (8), 19 uczniów wysiada w Orzynach, Miętkie (32), 32 uczniów wysiada w Orzynach, Targowo (10), 10 uczniów wysiada w Dźwierzutach
Maksymalny czas przejazdu do szkoły ok. 60 min (szacowany czas 1 przejazdu).

Trasa nr 5 – ogółem 35 uczniów dowożonych do SP w Kałęczynie.
Trasa ok. 37 km (Wykonawca wykonuje 3 przejazdy co łącznie daje ok. 111 km).
Proponowana trasa przejazdu: Targowo (1), 1 - wysiada w Kałęczynie, Popowa Wola (2), Rutkowo (11) Grodziska (5), 19 uczniów wysiada w Kałęczynie, Rogale (7), Grądy (5), Rańsk (2), Kałęczyn Kol. (2) , 16 uczniów wysiada w Kałęczynie.
Maksymalny czas przejazdu do szkoły ok. 60 min (szacowany czas 1 przejazdu).

Trasa nr 6 – ogółem 56 dzieci, w tym 39 dowożonych do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dźwierzutach, 17 do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Orzynach.
Trasa ok. 36 km (Wykonawca wykonuje 3 przejazdy co łącznie daje ok. 108 km).
Proponowana trasa przejazdu: Jabłonka (5), Nowe Kiejkuty (10), Jabłonki PKP (2), 17 uczniów wysiada w Orzynach, Nowe Kiejkuty (12), Jabłonka wieś ( 7), Olszewki (20), 39 uczniów wysiada w Dźwierzutach.
Maksymalny czas przejazdu do szkoły ok. 60 min (szacowany czas 1 przejazdu).Trasy i rozkład jazdy opracowuje i dostarcza Wykonawca najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania usługi.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany organizacji dowozu dzieci na trasie pod warunkiem, iż nie spowoduje to wydłużenia czasu przejazdu dzieci do szkoły.

Podane liczby uczniów (łącznie 279 uczniów) są liczbami aktualnymi na dzień ogłoszenia o zamówieniu publicznym i w trakcie roku szkolnego mogą ulec zmianie.

Wykonawca zapewnia opiekę nad dziećmi/uczniami w czasie dowozu/odwozu do szkół.

Z przewozu będą korzystać dzieci przedszkolne (5-6 lat), uczniowie szkoły podstawowej na podstawie biletów miesięcznych wydanych przez Wykonawcę wg. list uczniów otrzymanych od Dyrektorów Szkół.
Kontrolę uprawnień przejazdu osób korzystających z przewozów umownych dokonuje opiekun.

Dopuszcza się przejazdy uczniów, którzy nie są uprawnieni do korzystania z bezpłatnego dowozu oraz sprzedaż im biletów.

Osoby zatrudnione do sprawowania opieki muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje tj. ukończony kurs ,, Opiekun uczniów dowożonych do szkół’’.

Opiekunem uczniów nie może być kierowca autobusu.

Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za uczniów dowożonych od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich szkole oraz za uczniów odwożonych od chwili odebrania ze szkoły do chwili opuszczenia przez uczniów autobusu na przystanku w swojej miejscowości.

2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Zakup biletów na przejazd uczniów w dni nauki szkolnej, w przypadku zmian w organizacji zajęć polegających na: skróceniu godzin nauki, egzaminów lub innych przyczyn Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego o zmianie terminu dowozu lub odwozu uczniów.

2) Przewozy rozliczane będą na podstawie podanej w ofercie przez Wykonawcę ceny jednostkowej brutto biletu miesięcznego.

3) Usługi będą świadczone przy użyciu środków transportu spełniających wymagane warunki techniczne, w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami prawa, zapewniający maksymalne bezpieczeństwo, higienę i wygodę przewożonych osób. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z wykorzystaniem środków transportowych odpowiadających wymogom określonym w rozporządzeniu z dnia 31.12.2002r Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r, poz. 2022 ze zm.).

4) Wykonawca zamówienia musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc siedzących w pojazdach.

5) Zamawiający najpóźniej 6 dni przed rozpoczęciem wykonywania usługi (w danym miesiącu) dostarczy Wykonawcy imienne listy uczniów, dla których mają być wystawione bilety.

6) Wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem wykonywania usługi (w danym miesiącu) dostarczy do poszczególnych szkół bilety miesięczne zgodnie z imiennym wykazem uczniów, którym te bilety wystawił.

7) Odbiór dostarczonych biletów miesięcznych odbywać się będzie każdorazowo w obecności upoważnionego przedstawiciela placówki oświatowej, który własnoręcznym podpisem potwierdzi dostarczoną ilość biletów.

8) Zamawiający może zwrócić Wykonawcy niesłusznie wystawiony bilet miesięczny do 5 dnia każdego miesiąca.

9) W okresach zimowych pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane.

10) Wszystkie dzieci, które rozpoczynają zajęcia lekcyjne muszą być przywiezione do poszczególnych szkół przynajmniej na 5 minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych, które rozpoczynają się o godz. 8.00.

11) Wykonawca w razie awarii autobusu zobowiązany jest bezzwłocznie zapewnić pojazd zastępczy do przewozu uczniów, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu, odpowiednio przystosowany do wykonania przewozu, sprawny technicznie i oznakowany. Nie zapewnienie pojazdu zastępczego spowoduje obciążenie Wykonawcy karą i kosztami za wynajem zastępczego środka transportu.

12) Zamawiający zastrzega, iż ilość dowożonych uczniów może ulec zmianie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

13) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian, które są uzależnione od rozkładu zajęć lekcyjnych w szkołach i nieprzewidzianych zdarzeń na drogach.

14) Wykonawca zapewnia w trakcie przewozu dzieci nadzór osoby sprawującej opiekę nad nimi, szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa przy wsiadaniu, wysiadaniu i podczas przejazdu.

15) Przewozy muszą odbywać się pojazdami wskazanymi w ofercie.

3. Zamawiający działając na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób, które będą wykonywać następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia tj.: Kierowców autobusów, opiekunów dzieci.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 10:30


» Location

Niepodległości 6
Dźwierzuty 12-120
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Passenger transport services

» Buyer data

Gmina Dźwierzuty
Niepodległości 6
Dźwierzuty 12-120
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in