Przebudowa drogi polnej do gruntów rolnych - droga ZEK

» Notice description

Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej - dojazd do gruntów rolnych w M. Radymno poprzez wykonanie podbudowy i nawierzchni bitumicznej w km 0+200- 0+450.
Droga położona jest na działce o numerze ewidencyjnym 475/2, 473/2, 456/42, 456/46 gmina miejska Radymno, powiat jarosławski, województwo podkarpackie. Działki są własnością Miasta Radymno. Zamierzeniem inwestycyjnym objęty jest odcinek drogi o długości 0,250 km.
Projektowana przebudowa drogi ma za zadanie poprawę komfortu i bezpieczeństwa jazdy.
Droga na odcinku objętym zamierzeniem inwestycyjnym usytuowana jest w pasie drogowym, którego szerokość jest zmienna i wynosi od 5 m do 10 m. W istniejącym pasie drogowym usytuowana jest nawierzchnia z kruszywa . W przekroju podłużnym droga posiada płaski przebieg. Na jezdni nastąpiła deformacja w profilu poprzecznymi i podłużnym. Wzdłuż przebudowywanej drogi znajdują się tereny rolnicze.
Inwestycja jest zlokalizowana poza granicami form ochrony przyrody , o których mowa w ustawie z dnia 14 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 55 z późń. zm.) Zakres robót nie obejmuje terenów i obiektów objętych ochroną konserwatorską.
Ogólny zakres robót obejmuje:
• wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego 0/63 mm szer. 4,0 m grub. do 12 cm;
• wykonanie warstwy wiążacej z masy min.-asf. AC11S 50/70 szer. 3,1 m grub. 4 cm;
• wykonanie warstwy ścieralnej z masy min.-asf. AC11W 50/70 szer. 3,0 m grub. 4 cm
• wykonanie poboczy z kruszywa łamanego szer. 0,5 m

Odwodnienie przedmiotowego odcinka zostało zapewnione poprzez odpowiednie ukształtowanie powierzchni jezdni i poboczy.

Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót i obowiązków wykonawcy określają:
1) projekt techniczno-wykonawczy - „Przebudowa drogi wewnętrznej - dojazd do gruntów rolnych w m. Radymno” - załącznik nr 7 do SIWZ.
2) przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ.
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 9 do SIWZ.

Wszystkie materiały budowlane powinny odpowiadać normom i posiadać atesty ITB. Wszystkie roboty wykonane winny być zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i instalacyjnych oraz z instrukcją montażu wydaną przez producenta materiałów.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 10:00


» Location

Lwowska 20
Radymno 37-550
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Miasto Radymno
Lwowska 20
Radymno 37-550
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in