Zakup pojazdu elektrycznego oraz urządzenia do ładowania pojazdu elektrycznego

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego o napędzie w 100 % elektrycznym na potrzeby Urzędu Gminy w Lipniku –1 szt. oraz zakup i dostawę jednostanowiskowej stacji ładowania pojazdów typu wallbox, 3-fazowej AC 400V o mocy ładowania 11kW.
2. Szczegółowe parametry zamówienia określono w załączniku nr 8 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający uzna za spełnione wymogi załącznika nr 8 do SIWZ, także w przypadku zaoferowania dostaw równoważnych tj. o parametrach i funkcjonalnościach nie gorszych niż przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia.
4. Oferowany samochód musi być fabrycznie nowy, rok produkcji 2020, nieużywany, kompletny, wyposażony w akumulatory trakcyjne z homologacją umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie do ruchu na obszarze Polski oraz wolny od wad technicznych i prawnych. Samochód nie może być zarejestrowany.
5. Zamawiający będzie sprawdzał parametry techniczne zaoferowanego przedmiotu zamówienia na podstawie dokumentów złożonych do oferty oraz oficjalnych specyfikacji technicznych jego producenta.
6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

31.07.2020 | 10:00


» Location

Lipnik 20
Lipnik 27-540
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Gmina Lipnik
Lipnik 20
Lipnik 27-540
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in