Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Biała

» Notice description

.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych dla kompleksowej termomodernizacji budynku Strażnicy OSP w Białej Rządowej oraz budynku Urzędu Gminy wraz z budynkiem GOKiS w Białej Drugiej w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Biała”.

2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części, jak poniżej:

2.1. część 1 zamówienia – „Termomodernizacja budynku OSP w Białej Rządowej”, której przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu
i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji
o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonanie prac budowlanych dla kompleksowej termomodernizacji budynku Strażnicy OSP.
Zakres zamówienia obejmuje, w szczególności:
a) opracowanie wielobranżowego PT budowlanego i wykonawczego termomodernizacji budynku,
b) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,
c) opracowanie charakterystyki energetycznej budynku po zakończeniu wykonywania robót budowlanych,
d) o ile okaże się to konieczne - uzyskanie niezbędnych odstępstw od obowiązujących przepisów w tym wykonanie niezbędnych ekspertyz
i opinii,
e) uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie odpowiedniego zgłoszenia ( jeśli dotyczy ),
f) sporządzenie przedmiaru robót,
g) wykonanie prac budowlanych:
ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,
ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem budynku,
wymianę starych wyeksploatowanych okien w budynku,
wymianę starych drzwi zewnętrznych w budynku,
montaż baterii paneli fotowoltaicznych ( 70,0 sztuk o mocy 310,0 Wp każdy ) na systemowej konstrukcji na dachu budynku,
wymianę starych żarowych i fluorescencyjnych źródeł światła na nowe energooszczędne,
modernizację układu grzewczego poprzez wymianę źródła ciepła na opalane biomasą i regulację hydrauliczną systemu grzewczego celem dostosowania go do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło.
UWAGA!
Zakres prac nie uwzględniony w programie funkcjonalno – użytkowym:
W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać sufit podwieszony o odporności ogniowej REI30 z płyt z wełny mineralnej o wymiarach 60x60 cm i izolacji termicznej z wełny mineralnej o gr. 30 cm, o powierzchni około 520 m2. Wykonanie podwieszanego sufitu o odporności ogniowej REI30 wymaga uzyskania odstępstwa od warunków ochrony przeciw pożarowej (Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania ww. uzgodnienia).

2.2. część 2 zamówienia – „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z budynkiem GOKiS w Białej Drugiej”, której przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu i uzyskanie niezbędnych
decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonaniu prac budowlanych dla kompleksowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy wraz z budynkiem GOKiS w Białej Drugiej.
Zakres zamówienia obejmuje, w szczególności:
a) opracowanie wielobranżowego PT budowlanego i wykonawczego termomodernizacji budynku,
b) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów,
c) opracowanie charakterystyki energetycznej budynku po zakończeniu wykonywania robót budowlanych,
d) o ile okaże się to konieczne - uzyskanie niezbędnych odstępstw od obowiązujących przepisów w tym wykonanie niezbędnych ekspertyz i opinii,
e) uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie odpowiedniego zgłoszenia ( jeśli dotyczy ),
f) sporządzenie przedmiaru robót,
g) wykonanie prac budowlanych:
ocieplenie ścian zewnętrznych,
ocieplenie ścian piwnic będących w kontakcie z gruntem i powyżej gruntu,
ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem budynku Urzędu Gminy,
ocieplenie stropodachu budynku GOKiS,
ocieplenie stropów zewnętrznych w obu budynkach,
wymianę starych drzwi zewnętrznych w budynku,
montaż baterii paneli fotowoltaicznych ( 55,0 sztuk o mocy 310,0 Wp każdy ) na systemowej konstrukcji na dachu budynku,
wymianę starych żarowych i fluorescencyjnych źródeł światła na nowe energooszczędne.
modernizację układu grzewczego i źródła ciepła w budynku.
3. Zakres prac projektowych (Postanowienia wspólne dla każdej części zamówienia):
1) Wykonawca, w zakresie prac projektowych zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze zleceniem Zamawiającego i wszystkimi wymaganiami przewidzianymi w umowie i dokumentach stanowiących jej integralną część zwłaszcza programem funkcjonalno - użytkowym, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
2) Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez projektanta i sprawdzającego oraz zawierać protokół koordynacji międzybranżowej. Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń muszą określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art. 29 i 30).
3) Zamawiający oczekuje, że Projektant przedstawi do akceptacji projekt i przedmiar obejmujący wykonanie prac budowlanych. Po akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego Projektant wystąpi o uzyskanie niezbędnych prawem pozwoleń (o ile będą tego wymagać obowiązujące przepisy) i po ich uzyskaniu przystąpi do realizacji prac. Zmiany zastosowanych w zatwierdzonej dokumentacji materiałów budowlanych mogą nastąpić dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiającego (w sposób nieograniczający uczciwej konkurencji).
4) Przedmiar robót winien zostać wykonany w ilości 2 egzemplarzy (wersja papierowa). Powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich uszczegółowieniem oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót, w rozbiciu na poszczególne roboty ogólnobudowlane i instalacyjne.
5) Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i przedłożenia Zamawiającemu pełnej dokumentacji odbiorowej (atesty, aprobaty, opinie, wyniki badań, karty gwarancyjne).
6) Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji powykonawczej w ilości 2 egzemplarzy (wersja papierowa) i przekazania jej Zamawiającemu zgodnie z wymaganiami wskazanymi w PFU.
7) Jeżeli w trakcie realizacji robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, zajdzie konieczność wykonania dodatkowej dokumentacji uzupełniającej niezbędnej dla realizacji robót, Wykonawca wykona tę dokumentację na własny koszt.
8) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową na okres od dnia odbioru wykonanych opracowań do dnia wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji za wady robót wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 12:00


» Location

Biała Druga
Biała 98-350
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Biała
Biała Druga
Biała 98-350
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in