"Przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej polegającej na budowie instalacji oświetlenia ulicznego przy ul. Zakrzewskiej oraz budowa: - oświetlenia ulicznego przy ul. Zakrzewskiej, - oświetlenia ulicznego przy ul. Kołłątaja, w miejscowości Kłobuck (3 części)"

» Notice description

1. Zakres Przedmiotu Zamówienia:
1.1 Zamawiający podzielił przedmiotowe zamówienie związane z wykonaniem robót budowlanych na 3 części tj.:
1.1.1) Część I dotycząca robót budowlanych pn.: "Przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej polegająca na budowie instalacji oświetlenia ulicznego przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku":
a) Działki objęte inwestycją: 318/2, 316/1, 315, 312/2, 311/4, 319, 317/13, 313/5 obręb Zakrzew oraz działki nr ewid.: 3678, 3675/1 obręb Kłobuck – miasto i działka nr ew. 316/2 obręb Zakrzew.
b) zamierzenie budowlane obejmuje w szczególności:
- montaż oprawy oświetlenia ulicznego na istniejących stanowiskach słupowych nr 2, 6, 7, 10, 12 i 14;
- montaż rozłącznika słupowego RSA na stanowisku słupowym nr 6;
- montaż projektowanego stanowiska słupowego typu 10/ŻN;
- podwieszenie obwodu napowietrznego zasilającego oprawę na stanowisku słupowym ŻN;
- montaż wysięgnika i oprawy oświetlenia ulicznego na stanowisku słupowym ŻN.
c) Podstawą do opracowania opisu przedmiotu zamówienia oraz jego zakresu (ilościowo – rzeczowego) są następujące dokumenty:
- Projekt Budowlano – Wykonawczy branży elektroenergetycznej opisany jako "Przebudowa istn. napowietrznej linii elektroenergetycznej polegająca na budowie instalacji oświetlenia ulicznego" stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ;
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opisana jako: "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku (Nr specyfikacji: ST/WS/98/2018)" zawierająca zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych i obejmująca wymagania w zakresie właściwości materiałów a także wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót – stanowiąca załącznik nr 13 do SIWZ.
1.1.2) Część II dotycząca robót budowlanych pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku":
a) Działki objęte inwestycją: 245/6, 245/5 oraz 249 obręb Zakrzew;
b) Całe zamierzenie budowlane obejmuje:
- budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego,
- budowę latarni oświetleniowych.
c) Podstawą do opracowania opisu przedmiotu zamówienia oraz jego zakresu (ilościowo – rzeczowego) są następujące dokumenty:
- Projekt Budowlano – Wykonawczy branży elektroenergetycznej opisany jako: "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku" stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ;
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opisana jako: "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku (Nr specyfikacji: ST/WS/97/2018)" zawierająca zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych i obejmująca wymagania w zakresie właściwości materiałów a także wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót – stanowiąca załącznik nr 14 do SIWZ.
1.1.3) Część III dotycząca robót budowlanych pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kołłątaja w Kłobucku".
a) Działki objęte inwestycją: 533/2, 585/6 i 585/10 obręb Zakrzew;
b) Całe zamierzenie budowlane obejmuje:
- budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego,
- budowę latarni oświetleniowych.
c) Podstawą do opracowania opisu przedmiotu zamówienia oraz jego zakresu (ilościowo – rzeczowego) są następujące dokumenty:
- Projekt Budowlano – Wykonawczy branży elektroenergetycznej opisany jako: "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kołłątaja w Kłobucku" stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ;
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opisana jako: "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kołłątaja w Kłobucku (Nr specyfikacji: WS/6/2017)" zawierająca zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych i obejmująca wymagania w zakresie właściwości materiałów a także wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót – stanowiąca załącznik nr 15 do SIWZ.
1.2 Zamawiający załączył odpowiednio dla części zamówienia następujące przedmiary robót, tj.:
1) przedmiar dotyczący części I opisany jako: "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku dz. nr ewid. 318/2, 316/1, 316/2, 315, 312/2, 311/4 obręb Zakrzew oraz 3678 obręb Kłobuck – Część I" stanowiący załącznik nr 16 do SIWZ;
2) przedmiar dotyczący części II opisany jako: "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku dz. nr ewid. 245/6, 245/5 oraz 249 obręb Zakrzew – Część II" stanowiący załącznik nr 17 do SIWZ;
3) przedmiar dotyczący części III opisany jako: "Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kołłątaja w Kłobucku – Część III" stanowiący załącznik nr 18 do SIWZ.
UWAGA : Załączone przez Zamawiającego przedmiary stanowią materiał pomocniczy w celu ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty, a podane w przedmiarach robót podstawy wyceny należy traktować jako orientacyjne. Sposób obliczenia ceny oferty został określony przez Zamawiającego w Rozdz. XII SIWZ (Opis sposobu obliczania ceny).
2. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy odrębnie dla każdej z części zamówienia:
a) sporządzenie i zatwierdzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami projektu czasowej organizacji ruchu;
b) wprowadzenie organizacji ruchu na czas budowy;
c) wykonywanie robót, odbiorów częściowych oraz organizację na terenie prowadzonych robót w oparciu o aktualne normy i przepisy;
d) zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji przez cały czas trwania robót budowlanych a po całkowitym wykonaniu robót objętych niniejszym zamówieniem wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych (dokumentację geodezyjną powykonawczą);
e) opracowanie dokumentacji powykonawczej,
g) w trakcie prowadzonych robót zapewnić i utrzymać na swój koszt wszelkie nadzory specjalistyczne określone w dokumentacji projektowej jak i wynikłe w trakcie prowadzonych robót.
Uwaga: Zamawiający zastrzega iż w razie jakiejkolwiek sytuacji i okoliczności powstałych w trakcie prowadzenia robót skutkujących koniecznością dokonania nowych, dodatkowych lub ponownych uzgodnień, obowiązek ich uzyskania spoczywa na Wykonawcy.
Ponadto do wykonania pozostają wszystkie prace, usługi, dostawy towarzyszące robotom głównym, organizacja i utrzymanie zaplecza budowy a także dokonanie wszelkich uzgodnień niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy.
3. Gwarancja i rękojmia:
1) Na przedmiot zamówienia ustala się okres gwarancji jakości – zgodnie z deklaracją ofertową, który dla robót budowlanych i instalacyjnych wynosi minimalnie 60 miesięcy a maksymalnie 96 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.
2) Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par.1 KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego.
3) Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i zakres tej odpowiedzialności Wykonawca rozszerza na okres udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 1, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotowych robót budowlanych (podstawa prawna: art. 558 ust. 1 Kodeksu Cywilnego).
4) Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi za wady będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
5) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
6) Oświadczenie Gwarancyjne stanowi załącznik do projektu umowy.
Uwaga: a) okres gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z opisem w Rozdz. XIII SIWZ,
b) okres gwarancji Wykonawca podaje w miesiącach, określając deklarowany termin jako 60, 72, 84 lub 96 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych,
c) określenie okresu gwarancji poniżej wymaganego minimum tj. 60 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W przypadku deklaracji okresu gwarancji powyżej określonego maksimum, do porównania złożonych ofert, przyjęty zostanie 84 miesięczny okres gwarancji, natomiast w treści umowy wpisany zostanie zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.
4. Podwykonawcy:
1) Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
2) Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Zlecenie zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.
3) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a. ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Materiały równoważne:
1) Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry, mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy.
2) Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”.
3) Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
4) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ.
5) Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert.
6. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę:
1) Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby wszyscy robotnicy budowlani bezpośrednio związani z wykonywaniem przedmiotu zamówienia pod kierownictwem Kierownika budowy, przewidziani do realizacji zamówienia, zatrudnieni byli przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie umów o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j. z dnia 2019.06.05).
2) Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem czynności realizowanych przez Kierownika Budowy a także geodetę wykonywane były przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
3) Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte w § 2 ust. 7 i 8 projektów umów, stanowiących odpowiednio dla:
a) Części I przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7 do SIWZ;
b) Części II przedmiotu zamówienia – załącznik nr 8 do SIWZ;
c) Części III przedmiotu zamówienia – załącznik nr 9 do SIWZ.
7. Ochrona środowiska:
1) Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych lub w czasie usuwania ewentualnych wad, jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i na terenach przyległych;
2) Wykonawca, jest zobowiązany postępować z odpadami z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701 t.j. z dnia 2019.04.16);
3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien, przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami;
4) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego, z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody i ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na wypadek podjęcia czynności niewystarczających dla uwolnienia Zamawiającego od takiej odpowiedzialności;
5) materiały budowlane odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, po oczyszczeniu należy dostarczyć, za pokwitowaniem ilości i asortymentu, w miejsce wskazane przez Zamawiającego;
6) odzyskane materiały i surowce nadające się do ponownego użytku (wskazane przez inspektora nadzoru), stanowią własność Zarządcy drogi tj. Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej w Kłobucku. Po oczyszczeniu, Wykonawca dostarczy je za pokwitowaniem ilości i asortymentu, na inne miejsce wskazane przez Zamawiającego;
7) rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek, Wykonawca będzie prowadził z należytą starannością, w sposób wykluczający możliwość ich uszkodzenia, a składowanie materiałów będzie prowadził w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu.
8. Ubezpieczenie:
Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla każdej z części zamówienia lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy.
9. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie jest podzielone na części a Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie określa ilości części, na które Wykonawca może złożyć ofertę.
10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 10:30


» Location

ul. 11 Listopada 6
Kłobuck 42-100
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Kłobuck
ul. 11 Listopada 6
Kłobuck 42-100
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in