Przebudowa dróg - ul. W. Szymborskiej i ul. Cz. Miłosza w Rzgowie

» Notice description

Zakres robót obejmuje
o roboty przygotowawcze w granicach projektowanego pasa drogowego
o wykonanie koryta drogi
o wykonanie elementów odwodnienia (kratki ściekowe, studnie rewizyjne, ułożenie
rur kanalizacyjnych wraz z robotami towarzyszącymi)
o wykonanie elementów oświetlenia ulicznego ( układanie kabli, montaż słupów,
montaż lamp oświetleniowych, montaż szafki zasilającej) wraz z robotami
towarzyszącymi
o ułożenie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem
o warstwa podbudowy z betonu C8/10 (ul. W. Szymborskiej)
o nawierzchnia z betonowej kostki brukowej wraz z wykonaniem ścieku ulicznego
z betonowej kostki brukowej w ul. W. Szymborskiej oraz ścieku ulicznego
z betonowej kostki brukowej w ul. Cz. Miłosza
o podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm (ul. Cz. Miłosza)
o ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego (ul. Cz. Miłosza)
o ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (ul.Cz. Miłosza)
o wykonanie zjazdów o nawierzchni bitumicznej (ul.Cz. Miłosza)
o wykonanie placu do zawracania o nawierzchni bitumicznej (ul.Cz. Miłosza)
o ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem
o wykonanie oznakowania
Zadanie podzielone jest na dwa etapy:
I etap do 30.11.2020 r., w zakresie prac obejmujących wyłącznie roboty ziemne z dz. I przedmiaru robót dot. oświetlenia ul. Miłosza do kwoty 30 000,00 zł brutto, II etap na 31.05.2021 r.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

10.08.2020 | 10:00


» Location

ul. Konińska 8
Rzgów 62-586
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Rzgów
ul. Konińska 8
Rzgów 62-586
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in