Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu do utrzymania dróg na terenie Gminy Grabica, powiat piotrkowski, woj. łódzkie

» Notice description

1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu do utrzymania dróg na terenie Gminy Grabica, powiat piotrkowski, woj. łódzkie, spełniającego niżej wymienione wymagania techniczne z podziałem na sześć części zamówienia:

1.1 Część I: Zakup i dostawa ciągnika rolniczego:
a) Fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2019;
b) przystosowany do poruszania się po drogach publicznych i posiadający wszystkie, wymagane prawem dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji;
c) Silnik:
 Moc – 115 - 120 KM,
 Norma emisji spalin min. Tier 4 B,
 Liczba cylindrów min. 4,
 Liczba zaworów min. 16,
 Pojemność silnika 3200 – 3500 cm3 ,
d) Układ napędowy:
 Sprzęgło mokre wielotarczowe,
 Skrzynia biegów w pełni synchronizowana z rewersem elektrohydraulicznym,
 Ilość przełożeń skrzyni min. 16 biegów do przodu 16 biegów do tyłu z automatyczną zmianą biegów,
 Maksymalna prędkość nie mniejsza niż 40 km/h,
e) Układ hamulcowy:
 Hamulec roboczy: Tarczowy, mokry sterowany mechaniczno-hydraulicznie nogą,
 Hamulec postojowy: Tarczowy mokry sterowany ręcznie dźwignią z mechanizmem zapadkowym działający na elementy cierne hamulca roboczego,
 Hamulec przyczepy jednoobwodowy i dwuobwodowy hamulec pneumatyczny,
f) Wałek odbioru mocy tylnego WOM min. 540/540E/1000 obr/min,
g) Układ hydrauliczny:
 Trójpunktowy układ zawieszenia kat II,
 Tylny TUZ sterowany elektrohydraulicznie,
 Udźwig tylnego podnośnika min 5400 kg,
 Przedni podnośnik TUZ - udźwig min. 2200 kg,
 Wydajność pompy hydrauliki min. 80-90 l/min,
 Ilość wyjść hydrauliki: tył: min. 6+1, przód: min. 4,
 Min. górny zaczep przesuwny automatyczny,
 Listwa do przyczep jednoosiowych,
h) Klimatyzacja kabiny,
i) Amortyzacja kabiny,
j) Przednia oś amortyzowana,
k) Homologacja na min.2 osoby,
l) Siedzenie operatora: minimum grammer
m) Siedzenie pasażera,
n) Masa ciągnika nominalna min 4500 kg,
o) Dopuszczalna masa całkowita nie mniejsza niż 7500 kg,
p) Zewnętrzne sterowanie podnośnikiem i tylnym WOM przyciskiem na błotniku,
q) Lampa ostrzegawcza,
r) Obciążniki kół tylnych min. 6 szt. x 65 kg,
s) Ogumienie:
 Koła przód min. 440 R28,
 Koła tył min. 540 R38,
t) Gwarancja min. 12 miesięcy i okres rękojmi za wady fizyczne min. 24 miesiące;

1.2 Część II: Zakup i dostawa kosiarki bijakowej tylno-bocznej:
a) współpracującej z ciągnikiem rolniczym o parametrach opisanych w Części I;
b) fabrycznie nowa i nie starsza jak 2019r.,
c) trzypunktowy układ zawieszenia minimum II kategorii
d) Przekładnia min. 540 obr./min
e) Zapotrzebowanie mocy na WOM max 80 KM
f) Szerokość robocza min. 1,6m.
g) Wał kopiujący średnica min 160 mm.
h) Głowica z nożami młotkowymi min. 24 szt.
i) Napęd pasowy głowicy min. 3 pasy napędzające
j) Masa maszyny z wyposażeniem 460-490 kg.
k) Gwarancja min. 12 miesięcy i okres rękojmi za wady fizyczne min. 24 miesiące;

1.3 Część III: Zakup i dostawa pługu do odśnieżania:
a) współpracującego z ciągnikiem rolniczym o parametrach opisanych w Części I;
b) fabrycznie nowy i nie starszy jak 2018rok
c) Sposób mocowania TUZ kategorii II;
d) Szerokość robocza w zależności od pozycji roboczych od 2600 do 2710 mm;
e) Ilość pozycji roboczych min. 5 (regulowane elektrohydraulicznie);
f) Listwa zgarniająca gumowa;
g) Koła podporowe;
h) Masa 750-860 kg;
i) Zapotrzebowanie mocy od 100 do 200 KM;
j) Gwarancja min. 12 miesięcy i okres rękojmi za wady fizyczne min. 24 miesiące;

1.4 Część IV: Zakup i dostawa przyczepy rolniczej dwuosiowej
a) współpracującej z ciągnikiem rolniczym o parametrach opisanych w Części I;
b) przystosowanej do poruszania się po drogach publicznych i posiadający wszystkie, wymagane prawem dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji;
c) fabrycznie nowa i nie starsza jak 2019 rok;
d) Ładowność min 10 000 kg;
e) Długość skrzyni ładunkowej min 5000 mm;
f) Szerokość skrzyni ładunkowej min. 2420 mm;
g) Wysokość skrzyni ładunkowej min. 600+600 mm;
h) Podłoga o grubości min 4 mm;
i) Uszczelka na całym obwodzie skrzyni;
j) Ogumienie nowe o wymiarach min. 385/65 R22,5;
k) Plandeka rolowana ze stelażem;
l) Balkon do obsługi plandeki;
m) Hamulce pneumatyczne;
n) rama ocynkowana, burty malowane;
o) Wywrot min. 3 stronny;
p) Tylny zaczep + media na drugą przyczepę;
q) Gwarancja min. 12 miesięcy i okres rękojmi za wady fizyczne min. 24 miesiące;

1.5 Część V: Zakup i dostawa posypywarki ciągnionej
a) współpracującej z ciągnikiem rolniczym o parametrach opisanych w Części I;
b) przystosowanej do poruszania się po drogach publicznych i posiadający wszystkie, wymagane prawem dokumenty niezbędne do dokonania rejestracji;
c) fabrycznie nowa i nie starsza jak 2019 rok;
d) ładowność 5400- 6000 kg;
e) Pojemność ładunkowa min 4 m3;
f) Prędkość konstrukcyjna min. 40 km/h;
g) min. 2 tarcze wysiewające napędzane hydraulicznie;
h) Przenośnik taśmowy napędzany hydraulicznie;
i) Hamulce pneumatyczne;
j) Ogumienie o wymiarach min. 15/70-18;
k) Plandeka;
l) Sito skrzyni;
m) Gwarancja min. 12 miesięcy i okres rękojmi za wady fizyczne min. 24 miesiące;

1.6 Część VI: Zakup i dostawa rozdrabniacza do gałęzi napędzanego od WOM ciągnika
a) współpracującego z ciągnikiem rolniczym o parametrach opisanych w Części I;
b) fabrycznie nowy i nie starszy jak 2020 rok;
c) sposób mocowania TUZ kategorii II;
d) napęd od WOM-u;
e) średnica rozdrabnianych gałęzi od 50 do 70 mm;
f) zrębki do 50 mm;
g) liczba noży tnących min. 2 szt. ze stali HS;
h) wyłącznik bezpieczeństwa;
i) masa 220-250 kg;
j) rynna kierunkowa regulowana;
k) wałek przekaźnika mocy z zabezpieczeniem;
l) Gwarancja min. 12 miesięcy i okres rękojmi za wady fizyczne min. 24 miesiące;

2. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymaganiom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w tym wymaganiom w zakresie umożliwiającym rejestrację i dopuszczenie do ruchu drogowego określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r. poz. 110 z późn. zm.) oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy, w szczególności Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013r. poz. 951 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2015r. poz. 1475 z późn. zm.)- w zakresie jakim w/w przepisy mają zastosowanie do przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca w ramach wykonywanej dostawy zobowiązany jest w szczególności do:
a) sprzedaży i dostarczenia w.w. sprzętu do siedziby Zamawiającego tj. Urzędu Gminy w Grabicy;
b) dostarczenie przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego na wyłączny koszty i ryzyko Wykonawcy. Wykonawcy z powyższego tytułu nie należy się żadne odrębne wynagrodzenie, a także nie przysługuje mu jakiekolwiek roszczenie wobec Zamawiającego.
c) dostarczenia sprzętu wolnego od wad, fabrycznie nowego, nieużywanego, sprawnego technicznie, kompletnego i gotowego do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego, w szczególności dostarczony sprzęt tj. ciągnik rolniczy musi działać z wszystkimi pozostałymi sprzętami opisanymi w pkt. III.1.2-1.6 SIWZ bez ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek kosztów związanych z dostosowaniem ciągnika bądź pozostałego sprzętu do użytkowania, jak również dostarczony sprzęt musi być kompatybilny z ciągnikiem opisanym w pkt. III.1.1 SIWZ.
d) przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia dla 2 osób wyznaczonych przez Zamawiającego
w zakresie podstawowej obsługi i eksploatacji sprzętu,
e) przekazania Zamawiającemu następujących dokumentów:
 dokumenty gwarancyjne na dostarczony sprzęt,
 pełną dokumentację techniczną, w tym instrukcję obsługi w języku polskim;
 niezbędne dokumenty do rejestracji, w tym świadectwa, homologacje lub inne dokumenty dopuszczenia do ruchu drogowego wynikające ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z zm.) ciągnika*/przyczepy*/posypywarki ciągnionej*;
 wszelkie niezbędne certyfikaty wymagane przepisami prawa.
f) naprawy (usunięcie wad fizycznych) przedmiotu umowy w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej lub odpowiedzialności z tytułu rękojmi w siedzibie Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od dnia dokonania telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego pisemnie lub faksem na wskazany w ofercie numer Wykonawcy. Realizacja czynności gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi, w szczególności dojazd Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, następować będzie na jego wyłączny koszt. W wyjątkowych sytuacjach, w których dokonanie naprawy nie będzie możliwe w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt i ryzyko odbierze niesprawny sprzęt i dokona naprawy w autoryzowanej stacji obsługi marki sprzętu.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każda z części została opisana w ppkt. 1, jako CZĘŚCI od 1 – 6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na wykonanie poszczególnych części zamówienia, jednej, dwóch, trzech, czterech, pięciu lub wszystkich z nich.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.08.2020 | 10:00


» Location

Grabica 66
Grabica 97-306
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Agricultural, horticultural and livestock breeding equipment

» Buyer data

Urząd Gminy Grabica
Grabica 66
Grabica 97-306
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in