Wykonanie zadania remontowego pn.: „Remont nawierzchni pól spacerowych stanowiących jednocześnie dach magazynów i warsztatu w Zakładzie Karnym w Przemyślu”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania remontowego pn.: „Remont nawierzchni pól spacerowych stanowiących jednocześnie dach magazynów i warsztatu w Zakładzie Karnym
w Przemyślu”.
2. Przedmiot umowy obejmuje remont nawierzchni pól spacerowych na czynnych obiektach położonych
w siedzibie Zamawiającego w Przemyślu przy ul. Rokitniańskiej 1.
3. Szczegółowy zakres i warunki realizacji przedmiotu umowy określają: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót remontu, przedmiar robót.
4. Zaleca się, żeby Wykonawca zapoznał się z terenem robót, a także z wszelkimi ograniczeniami
i utrudnieniami związanymi z realizacją zamówienia w celu dokonania prawidłowej wyceny.
5. Zamawiający zastrzega, że prace będą musiały być wykonywane będą etapami ze względu na konieczność bieżącego użytkowania pól spacerowych.
6. Przedmiot zamówienia Wykonawca wykona przy użyciu swoich narzędzi, maszyn, urządzeń, materiałów i wyrobów.
7. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty i czynności stanowiące przedmiot zamówienia
z najwyższą starannością, kierując się zasadą ochrony interesów Zamawiającego – zgodnie
z obowiązującymi przepisami, ze sztuką budowlaną przestrzegając warunków technologicznych producentów poszczególnych materiałów, a wmontowane, wbudowane czy instalowane materiały muszą być fabrycznie nowe.
8. Wykonawca na wykonane roboty winien udzielić Zamawiającemu gwarancji na okres minimum
36 miesięcy. Początkiem okresu gwarancyjnego jest data podpisania protokołu odbioru końca robót.
W przypadku urządzeń i wyrobów wbudowanych posiadających gwarancję producenta obowiązują zasady i warunki ustalone w gwarancji producenta.
9. Pozostałe warunki dotyczące zamówienia zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 10:00


» Location

ul. Rokitniańska 1
Przemyśl 37-700
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zakład Karny w Przemyślu
ul. Rokitniańska 1
Przemyśl 37-700
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in