Budowa oświetlenia drogowego w gminie Wólka w ramach projektu Mobilny LOF

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego w gminie Wólka w ramach projektu Mobilny LOF. Na zadanie składa się budowa dziesięciu odcinków oświetlenia drogowego.
Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części, zgodnie z art. 36aa ustawy. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia, na które będzie udzielone zamówienie jednemu wykonawcy. Ilość części, na które będą podpisane umowy zależy przede wszystkim od zaoferowanych cen i posiadanych przez zamawiającego środków. Poniżej wymienione są główne cechy przedmiotu zamówienia i przybliżone ilości:
1.1. Część pierwsza zamówienia - „Oświetlenie drogowe drogi gminnej KDD-G 106108L na dz. Nr 1004 w miejscowości Łuszczów Pierwszy oraz oświetlenie drogi na dz. nr ew. 991 w miejscowości Łuszczów Pierwszy” swoim zakresem obejmuje w szczególności:
-budowę oświetlenia drogowego drogi gminnej KDD-G 106108L na dz. Nr 1004 w miejscowości Łuszczów Pierwszy polegającą na wykonaniu: linii zasilającej, szafki oświetleniowej, linii kablowej o długości około 1576 m, 52 słupów oświetleniowych wraz
z oprawami typu Led;
-budowę oświetlenia drogowego drogi na dz. nr ew. 991 w miejscowości Łuszczów Pierwszy polegającą na: podwieszeniu linii kablowej o długości około 176 m na istniejących słupach energetycznych, podwieszeniu 5 opraw typu Led na istniejących słupach, wykonaniu linii kablowej ziemnej o długości około 180 m, wykonaniu 5 słupów oświetleniowych wraz z 7 oprawami typu Led, wykonaniu, szafki oświetleniowej.

1.2. Część druga zamówienia - „Oświetlenie drogowe drogi gminnej KDD-G 106097L na dz. nr 290/1 w miejscowości Rudnik oraz oświetlenie drogowe wewnętrznych dróg gminnych urządzonych na działkach o nr ew. 105/2 i 463 w miejscowości Rudnik” swoim zakresem obejmuje w szczególności:
-budowę oświetlenia drogowego drogi gminnej KDD-G 106097L na dz. nr 290/1 w miejscowości Rudnik polegającą na wykonaniu: linii zasilającej, szafki oświetleniowej, wykonanie linii kablowej o długości około 530 m, wykonania 18 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu Led;
-budowę oświetlenia drogowego wewnętrznych dróg gminnych urządzonych na działkach
o nr ew. 105/2 i 463 w miejscowości Rudnik polegającą na wykonaniu: linii zasilającej, szafki oświetleniowej, linii kablowej ziemnej o długości około 1123 m, 35 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu Led.

1.3. Część trzecia zamówienia - „Oświetlenie drogowe ul. Grabowej w miejscowości Turka, os. Borek oraz oświetlenie drogowe ul. Jarzębinowej w miejscowości Turka, os. Borek oraz oświetlenie drogowe ul. Jaworowej w miejscowości Turka, os. Borek oraz oświetlenie drogowe ul. Wiązowej w miejscowości Turka, os. Borek oraz oświetlenie drogi na dz. nr ew. 672 w miejscowości Jakubowice Murowane oraz oświetlenie drogi na dz. nr ew. 647 w miejscowości Jakubowice Murowane” swoim zakresem obejmuje w szczególności:
-budowę oświetlenia drogowego ul. Grabowej w miejscowości Turka, os. Borek polegającą na wykonaniu: linii zasilającej, wykonanie szafki oświetleniowej, wykonanie linii kablowej ziemnej o długości około 760 m, wykonania 20 słupów oświetleniowych
wraz z oprawami typu Led;
-budowę oświetlenia drogowego ul. Jarzębinowej w miejscowości Turka, os. Borek polegającą na wykonaniu: linii kablowej ziemnej o długości około 120m, 4 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu Led, podłączenie do zasilania w słupie sąsiedniego oświetlenia drogowego;
- budowę oświetlenia drogowego ul. Jaworowej w miejscowości Turka, os. Borek polegającą na wykonaniu: linii kablowej ziemnej o długości około 94 m, 4 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu Led, podłączenie do zasilania w słupie sąsiedniego oświetlenia drogowego;
- budowę oświetlenia drogowego ul. ul. Wiązowej w miejscowości Turka, os. Borek polegającą na wykonaniu: linii kablowej ziemnej o długości około 222 m, wykonania 7 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu Led, podłączenie do zasilania w słupie sąsiedniego oświetlenia drogowego;
- budowę oświetlenia drogi na dz. nr ew. 672 w miejscowości Jakubowice Murowane polegającą na wykonaniu: podwieszanej linii kablowej o długości około 179 m na istniejących słupach energetycznych, podwieszeniu 4 opraw typu Led na istniejących słupach, podłączenie do istniejącej linii oświetleniowej;
- budowę oświetlenia drogi na dz. nr ew. 647 w miejscowości Jakubowice Murowane polegającą na wykonaniu: linii kablowej ziemnej o długości około 106 m, 2 słupów oświetleniowych wraz z oprawami typu Led., wymiany 1 oprawy sodowej na oprawę typu Led na istniejącym słupie (stara oprawa do zwrotu), podłączenie do istniejącej linii oświetleniowej;

2. Zamawiający wymaga dla wszystkich części zamówienia zamontowania opraw oświetleniowych LED o niżej wymienionych parametrach jakościowych, zwiększonych w stosunku do minimum opisanego w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Niektóre parametry opraw będą dodatkowo punktowane przy ocenie ofert.
Oprawy oświetlenia ulicznego LED muszą spełniać parametry wymienione poniżej:
- wytrzymałość przepięciowa opraw ≥ 4 kV,
(dodatkowa punktacja za ochronę przepięciową ≥ 10 kV);
- żywotność oprawy (elementów elektronicznych i źródeł LED) rozumiana jako zdolność utrzymania strumienia świetlnego oprawy≥100 000[h] L80B10
(dodatkowa punktacja za żywotność oprawy ≥ 100 000[h] L90B10)
- oprawy muszą posiadać certyfikat ENEC (lub równoważny);
- oprawy muszą posiadać możliwość zaprogramowania autonomicznej redukcji strumienia świetlnego opraw w godzinach nocnych (Oprawy oświetleniowe przed montażem należy zaprogramować na redukcję mocy w godzinach od 23:00 – 5:00 do wielkości 70% wartości znamionowej).
W przypadku gdy dokumentacja techniczna zakłada zastosowanie opraw o wyższych parametrach jakości/trwałości niż wymienione, w niniejszym punkcie, należy zastosować wówczas urządzenia o wyższych parametrach.
3. Przedmiot zamówienia dla wszystkich części zamówienia obejmuje również sporządzenie na własny koszt przez wykonawcę projektu czasowej organizacji ruchu i zatwierdzenie go zgodnie z obowiązującymi przepisami przed rozpoczęciem robót (w tym ponoszenie wszelkich opłat). Zamawiający nie będzie naliczał opłat za zajecie pasa drogowego na czas robót przy drogach gminnych.
4. Przedmiot zamówienia dla wszystkich części zamówienia obejmuje również zapewnienie na koszt wykonawcy pełnej obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej oraz odtworzenie ewentualnych naruszonych punktów osnowy geodezyjnej.
5. Przedmiot zamówienia dla wszystkich części zamówienia obejmuje dokonanie czynności (przygotowanie i przesłanie dokumentów, dostosowanie instalacji) wymaganych przez operatora sieci dystrybucyjnej umożliwiających włączenie zasilania (tzw. umożliwienie odbioru przez zakład energetyczny). Wykonawca ponosi również ewentualne koszty związane z odbiorem technicznym robót przez zarządców sieci.
6. Nadmiary gruntu do zagospodarowania przez wykonawcę we własnym zakresie.
7. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy (kryterium oceny ofert).
8. Szczegółowy zakres robót opisany jest dokumentacji projektowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) oraz we wzorze umowy. Załączone do dokumentacji przedmiary robót mają charakter wyłącznie pomocniczy i pozwalają jedynie na wstępną analizę i wycenę zamówienia. Wykonawca musi wziąć pod uwagę fakt, że rozliczenie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, a więc przedmiot zamówienia obejmuje również dodatkowe roboty nieujęte w przedmiarze robót, a konieczne do zrealizowania przedmiotu umowy. Udostępnienie przez zamawiającego przedmiaru robót nie zwalnia wykonawcy od obowiązku skalkulowania oferty w oparciu o projekt, specyfikacje, umowę jak również uwzględnienie wszystkich robót i kosztów nie przewidzianych w przedmiarze.
9. Wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3, Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, rozwiązania równoważne opisywanym w wyżej wymienionych normach, co oznacza, że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważne." W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia przypadkowo wystąpiły określenia zawierające w nazwie znaki towarowe lub pochodzenie od konkretnych producentów, to są one tylko przykładami i w każdym takim przypadku Wykonawca, może powołać się w ofercie na zastosowanie towarów (materiałów i urządzeń) innych producentów. W przypadku certyfikatu ENEC zamawiający uzna inny certyfikat jako równoważny jeżeli będzie nadany przez niezależne laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej i będzie potwierdzał, że oferowana oprawa ma deklarowane parametry techniczne i użytkowe zgodne z obowiązującymi normami.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.08.2020 | 10:00


» Location

Jakubowice Murowane 8
Lublin 20-258
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Wólka
Jakubowice Murowane 8
Lublin 20-258
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in